Kimia Analitike pdfs

Searching:
Download
Kimia Analitike - Fast Download

Download Kimia Analitike from our fatest mirror

CURRICULUM VITAE - Universiteti i Prishtinës

2641 dl's @ 5278 KB/s

pdf
CURRICULUM VITAE - Universiteti i Prishtinës

Kimia Analitike; Viti 2012-2013 kam ligjeruar këto lëndë: Metodologjia e mësimdhënies së Kimisë; Kimia Strukturale; Metodat Fiziko-Kimike për mbrojtjen e mjedisit; Kimia Analitike; Kimia e Përgjithshme; Kimia Inorganike

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/ba8b84c2-fbd2-4316-8fa2-0f507b7c7e69/CV-shqip-_1_.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
F. G. Syll. Kimia anlitike e komplekseve - University of ...

Syllabusi Mustafë Bacaj Fakulteti i Shkencave Matematike- Natyrore Departamenti i Kimisë Titulli i kursit (lëndës mësimore) : Kimia Analitike e Komplekseve

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Master/Kimi-analitike-dhe-e-mjedisit/F--G--Syll--Kimia-anlitike-e-komplekseve.pdf.aspx

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

pdf
LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi | Botime Pegi ...

Lënda dhe kimia (6 orë) ... Tabelë me tri gjendjet elëndës, kripra, baza, metale, peshore gjysëm analitike, magnez, dikromat natriumi ose kaliumi, kripë gjelle, aparat filtrimi, distilimi në se ka,kamje, 7 2. 2 Punë ...

http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20kimia%207.pdf

Date added: April 30, 2013 - Views: 47

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

Kimia I dhe II- Mortimer ... Funksionet analitike. Ekuacionet Cauchy-Riemann. Disa funksione elementare komplekese. Funksionet harmonike dhe analitike. Transformimi i Laplasit. Vetite e transformimit te Laplasit. Transformimi i Laplasit te

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_TLK_shqip_2010.pdf

Date added: November 23, 2011 - Views: 188

pdf
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Kimi analitike 2. Kimi organike 3. Njohja e mallrave 4. Polimeret d) Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, kl. 11. ... Kimia e mjedisit 6. Teknologjia organike 7. Makinat aparatet dhe operacionet teknologjike 8. E drejta e mjedisit dhe administrimi

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Korniza-Kimi-Teknologji.pdf

Date added: June 1, 2012 - Views: 30

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - University of Prishtina

1 Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: FSHMN-Kimi Titulli i lëndës: Kimia e tretësirave (Kimi Analitike & Kimia e

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Master/Kimi-analitike-dhe-e-mjedisit/SYLABUS--kimia-e-tretesirave.pdf.aspx

Date added: June 12, 2014 - Views: 1

pdf
Kurrikulumi i disa Universiteteve Shqiptare (Curriculum of ...

Gjeometri analitike 120 Matematike elementare 186 Fizike 180 Ekuacione diferenciale 104 Teori e mases dhe integrimit 117 ... Kimia e ushqimmeve 52 Laborator i kimise se ushqimeve 52 Teknologjia kimike 90 Laborator i analizes teknike 60

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/kurikulumi_i_disa-alb-aln-t06.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 67

pdf
Programet e akredituara të Universitetit të Prishtinës ...

Kimia organike dhe biokimia (MSc) • Kimia fizike dhe inorganike (MSc) • Kimia analitike dhe ambientale (MSc) • Biologji arsimore (BA) • Biologji (MA) • Ekologji dhe mbrojtja e ambientit (BSc&MSc) • Biokimi -fiziologji ...

http://www.gapmonitor.org/data/Image/docs/akreditimiUP.pdf

Date added: January 30, 2012 - Views: 16

pdf
Hyrje ne Kimina Analitike - Këshilli Qarkut Shkodër ...

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/PER%20MBROJTJEN%20E%20TE%20DHENAVE%20PERSONALE.pdf

Date added: July 8, 2013 - Views: 5

pdf
PËRSHKRIMI I PUNËS I DEPARTAMENTIT TË KIMISË DHE NJË ...

Kimia Analitike 3. Kimia Organike 4. Kimia Fizike e Koloidale. Diplomat Deri në vitin 2005, Departamenti realizonte aktivitetin e tij akademik në tri profile të Degës s ...

http://www.unitir.edu.al/index.php?view=article&catid=45%3Adepartamenti-i-kimise-fshn&id=137%3Ahistoriku-&format=pdf&option=com_content&Itemid=138

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - Fakulteti i Edukimit ...

1.A. Cullaj, Kimia e mjedisit, Tiranë, 2.D.Rozhaja & M.Jablanoviq, Ndotja dhe mbrojtja . 3 e ambientit jetësorë,Prishtinë,1983 ... Metodat Analitike-Përcaktimi i përqëndrimit të ndotjes në mjedisin e caktuar. Vlerësimi i parë intermedier. 4

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/a54ccf19-4e5b-4ccc-a933-a60af26dfac7/Syllabus-Metodat-Fiziko-Kimike,-per-mbrojtjen-e-Mjedisit.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 2

pdf
L I G J TE ADMINISTRATES SHTETERORE

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.aspa.gov.al/images/Ligj%20Nr.8510,%20date%2015.%207.%201999%20Jashtkontraktore.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
PLANET MËSIMORE TEKNOLOGJI E PRODHIMIT BIMOR

1313 Kimia analitike Z 2 2 4 1313 Bletaria - Bazat themelore të bletarisë Z 2 2 4 AGROMJEDISI &AGROEKOLOGJIA Viti Parë Semestri I Lëndët e obligueshme

http://unhz.eu/fab/ps-fab.pdf

Date added: May 3, 2013 - Views: 2

pdf
Nr.8503, date 30.6

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.aspa.gov.al/images/Ligj%20Nr.8503,%20date%2030.6.1999%20InfoDokzyrtare.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
L I G J Nr.8480, date 27.5.1999 PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE ...

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://dap.gov.al/images/tedhenainst/websitedap/legjislacioni/Ligjet/5OrganetKolegjiale.pdf

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

Kimia I dhe II- Mortimer ... Funksionet analitike. Ekuacionet Cauchy-Riemann. Disa funksione elementare komplekese. Funksionet harmonike dhe analitike. Transformimi i Laplasit. Vetite e transformimit te Laplasit. Transformimi i Laplasit te

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_ELN_shqip_2010.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 106

pdf
TEMA E KOMPLETUAR PER CD

analitike si objektiv kryesor kanë patur zhvillimin e metodës për përcaktimin e tij. ... 1.3.Kimia analitike e oksidit të azotit (II) Për shkak të rëndësisë së tij në shumë procese fiziologjike, shumë studime kanë qenë

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/06/Doktoratura-Liridon-Berisha-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
Universiteti Shtetëror i Tetovës

Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët Kimia analitike I dhe II, Kimia analitike në Farmaci, Kimia analitike në Biologji; 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët mësimore Modulim dhe simulim ...

http://unite.edu.mk/files.php?force&file=Buletini_54.pdf

Date added: August 8, 2013 - Views: 6

pdf
Vendimi 2/134 - Ballina - Republika e Kosovës - Zyra e ...

Fizike dhe Inorganike (MSc); Kimia Analitike dhe Ambientale (MSc); Biologji Arsimore (Ba Ed.); Biologji (Ma Ed.); Ekologji dhe Mbrojtje e Ambientit (BSc dhe MSc); Biokimi-Fiziologji (MSc); Gjeografi arsimore(Ba Ed); Gjeografi Aplikative

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_134-te_te_Qeverise_2010.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 5

pdf
data.planetar.edu.al

KIMIA FARMACEUTIKE PJESA E PËRGJITHSHME (KAP.I-6) Cikel per Farmaei _2012 RIA, ShM . 38 Koeficientët e ... analitike e metodave fiziko-kimike analizës, kétu nuk janë pérfshirë aspektet e analizes barnave. Names - INN: frëngjisht, ...

http://data.planetar.edu.al/files/Kimia%20Farmaceutike,%20Enver%20Mustafaj768.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 1

pdf
Teknik i farmacis kl.11 - Ministria e Arsimit, e Shkencës ...

Bazat teorike te kimise analitike 5orë a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të : - shpjegoj rolin dhe rëndësinë e kimise analitike si shkence - të dijë proceset analitike dhe ...

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Teknik_i_farmacise_Niveli_I_dhe_II_Klasa_e_XI.pdf

Date added: December 2, 2012 - Views: 3

pdf
ORARI I MBAJTJES SË MËSIMIT PËR SEMESTRIN VERORË 2013/14 ...

Kimia organike Ushtr. Gr. IV. Lab. 3-II Bazat e përgjithshme të teknologjisë II Ushtr. Gr.I. Lab. 4-II ... analitike Ushtr. Gr.IV.Lab. 3-II. 18:40-19:30. Author: c Created Date: 4/1/2014 10:14:35 AM ...

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Shpallje/Tek-Ushqimore--I-.pdf.aspx

Date added: April 12, 2014 - Views: 1

pdf
Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Mjekësisë - Ballina

3 (tre) asistent nga Kimia për grup lëndësh në departamentin e Farmacisë duke përfshirë: Kimi Inorganike, Kimi Analitike -I-, Kimi Analitike -II- Kimi, Fizike dhe Kimi Organike. Konkursi intern do të jetë i hapur një javë nga data e shpalljes publike. ...

http://mjekesia.uni-pr.edu/getattachment/24d11ff6-e270-4137-b7b2-cc760ef2ff4f/ANGAZHIMET.pdf.aspx

Date added: May 11, 2013 - Views: 13

pdf
Metodologjia e hulumtimit në shkencat e kriminalistikës

nënrenditjes me emrin e përbashkët: “metoda analitike–sintetike, në kuadër të së cilave janë formuar dy grupe: a) ... natyrore, siç është p.sh. kimia. Sinteza nuk është proces arbitrarë. Pra nuk mund të bashkohet gjithçka dhe të lidhet me gjithçka, por mund të

http://www.universitetiaab.com/repository/docs/Metodologjia%20e%20hulumtimit%20ne%20shkencat%20e%20kriminalistikes.pdf

Date added: January 9, 2013 - Views: 12

pdf
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS - Universiteti i ...

14 Kimia e produkteve natyrore 3orë/javë 15 Metodologjia e hulumtimit në shkencat e natyrës 3orë/javë 16 Kimia ... 4 Kimi analitike 3orë/javë 5 Përpunimi statistikor i rezultateve eksperimentale (Z) 3orë/javë 6 Kimi ushqimore(Z) ...

http://www.uni-pr.edu/getattachment/c80549ab-9104-4164-ae4a-e69f9dd1c701/Konkurs-intern-per-AKM-2012-lendor.pdf.aspx

Date added: May 10, 2013 - Views: 11

pdf
INXHINIERI TEKSTILE DHE MODE - Fakulteti Inxhinierise Mekanike

Gjeometria analitike e hapesires. Sistemet e referimit kartezian. Paraqitja e planit. Paralelizmi ndermjet planeve.. Sferat dhe rrathet. ... 1.3 KIMIA E PËRGJITHSHME DHE ORGANIKE . Kodi i lendes . Semestri . Ngarkesa në orë javore . Kredite . Leksione .

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_tekstil_dhe_mode.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 42

pdf
ANASH (Page 1) - Instituti Alb-Shkenca

Rrëshirat bimore: kimia, evolucioni, ekologjia dhe etnobiologia GAZMEND ZENELI ANALET E ALB-SHKENCES VITI I • NUMRI I • QERSHOR 2006 APPROACHING SCIENCE ASh BOTIM I INSTITUTIT ALB-SHKENCA ... fizike dhe analitike) po luan një rol udhëheqës për t ...

http://www.alb-shkenca.org/index.php/Download_document/33_ANASH_NR._1.php

Date added: December 10, 2013 - Views: 6

pdf
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË ...

Gjeometria analitike ne plan. Sistemet e referimit kartezian paraqitja e rrjetes. Paralelizmi. Kendet mes dy rrjetave. Ortogonaliteti. Distanzat. Siperfaqja e ... Kimia Organike për degët jokimike, Pandeli. Troja, Tiranë 2005 5.

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_materiale.pdf

Date added: November 6, 2012 - Views: 47

pdf
UNIVERSITETI I MITROVICËS ISA BOLETINI

Kimia e përgjithshme 7.02 6.06 5.09 11:00 Kimia inorganike 21.01 20.06 20.09 11:00 Bazat e informatikës 8.02 14.06 13.09 11:00 ... Kimi analitike dhe instrumentale 4.02 19.06 5.09 11:00 Termodinamikë inxhinierike 12.02 27.06 11.09 11:00

http://fxm.uni-pr.edu/getattachment/Lajmet/Afati-i-janarit-per-paraqitjen-e-provimeve,-ne-Fak/ORARI-I-PROVIMEVE-Bachelor-FTU.pdf.aspx

Date added: February 16, 2014 - Views: 3

pdf
PLANET MËSIMORE KIMI TEKNOLOGJI VSHK 2013/14

2 Kimi analitike - 1 (35) - 3 Kimi ... 4 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2 (70) - - 5 Teknika e punës në kimi 2 (70) - - 6 Njohja e mallrave - 1(35) 7 Mbrojtja e mjedisit 2 (70) - - 8 Teknologjia e gomës - 2(70) 2(70) 9 Teknologjia ...

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/NORMAT-KIMI.pdf

Date added: September 24, 2013 - Views: 9

pdf
PROGRAMI I STUDIMIT AGROUSHQIM (BACHELOR)

Kimia dhe Mikrob.Ushqimor e Kimia ushqimore I 5 45 Mikrobiologjia II 5 60 6 Mekanizimi dhe drejtimi i agrobiznesit Drejtim ... 1 Kimi analitike II 3 33 2 Mikrobiologjia e mishit dhe produkteve te tij II 3 33 3 Kontrolli i cilësisë së qumështit II 3 33 4 ...

http://www.unkorce.edu.al/sites/default/files/agroushqim_0.pdf

Date added: September 10, 2013 - Views: 3

pdf
KONCEPTI PËR PËRPILIMIN E LIBRIT METODOLOGJIA PËR ...

Në këtë pjesë me analitikë të saktë janë prezantuar kriteret elementare për përpilimin e librit. • përputhja e përmbajtjeve të librit me programin mësimor; ... KIMIA . 55 Përputhja e përmbajtjes së librit me programin mësimor

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Biro_za_obrazovanie_-_koncepcija_za_izrabotka_na_ucebnik_ALB_-_za_na_web.pdf

Date added: November 28, 2011 - Views: 22

pdf
PROGRAMI - Universiteti Planetar i Tiranës

Vezi D. “ Bazat teorike t ë Kimis ë Analitike ” , Tira në 2007 Baraj B. Leksione t ë shk ruara të kimis ë analitike C - Kimi Fiz ike dhe Koloidale 1. Termodinamika ... Troja P. “Kimia Orga n ike nëpërm j et problem a ve” Tiranë 2006 E - Kimi e Mjedisit 1. Ndërtimi ...

http://data.planetar.edu.al/files/programi_psh_kimi880.pdf

Date added: July 7, 2013 - Views: 1

pdf
Klasa e 13 - Instituti i Zhvillimit te Arsimit

përfytyrimin hapësinor dhe me aftësinë për të menduar në mënyrë abstrakte dhe analitike. ... kimia, biologjia, shkencat sociale, shëndetësia etj.; të analizojë dukuri dhe përfundime të nxjerra nga shkencat e tjera, duke përdorur formimin matematik të

http://www.izha.edu.al/programet/shkolle_nate/Klasa_13_prog_mat_gjimn_shkurtuar.pdf

Date added: July 21, 2012 - Views: 1

pdf
Lista e publikimeve A. Punimet M. Rugova - Universiteti i ...

analitike, 30 shtator – 2 tetor 1991 Sarajevë, Rezymeja e punimeve, f. 225. 46. T ... & T. Gjeçbitriqi: “KIMIA INORGANIKE” (për studentë të Fakultetit të Bujqësisë), Universiteti i Prishtinës, 1998. 58. M. Rugova. "Korozioni dhe Mbrojtja nga korozioni"-Dispense, 2003 ...

http://www.uni-pr.edu/Files/Dokumente/Publikimet_rektorit.aspx

Date added: November 7, 2012 - Views: 9

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER QERSHOR 2014

edu 627 o algjebra lineare me gjeometri analitike 3+2 8 prof.dr.abdullah zejnullahu 11.06.2014 10-00 9 ... nga kimia 5 javË 2+1 5 dr.sc. naser bajraktari 28.06.2014 10-00 edu 537 z metodat fiziko-kimike pËr mbr e ambientit 2+2 6

http://uni-prizren.com/repository/docs/EDUKIM_QERSHOR_2014-1.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER JANAR 2014 ...

nga kimia 5 javË 2+1 5 edu 537 z metodat fiziko-kimike pËr mbr e ambientit 2+2 6 edu 539 z psikologji e edukimit 2+2 6 ... edu 627 o algjebra lineare me gjeometri analitike 3+2 8 prof.dr.abdullah zejnullahu 29-jan-2014 11-00 9

http://uni-prizren.com/repository/docs/1.1-Orari_i_provimeve_Janar_2014_EDUKIM.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 5

pdf
DIPLOMË E NIVELIT TË PARË (DNP) NË - Fakulteti i ...

Analitike 10 2) Kimi 5 3) Fizika e Përgjithshme A 5 4) Informatika 10 Semestri II 5) Analiza Matematike B 5 ... Kimia - 5 kredite KODI LËNDËS SEMESTRI KREDITE (Totali) SHPËRNDARJA E KREDITEVE Leksione Ushtrime/ seminare Laboratore Projekt/ Detyra

http://fimif.upt.al/DNPM.pdf

Date added: February 4, 2012 - Views: 42

pdf
Programi mësimor - Shkolla e Mesme Teknike Mehmet Isai

Kimia e mjedisit.....73 6.9.21. Botanika dhe punët praktike në laborator dhe terren ... 22 Kimi analitike 2 23 Kimi fizike 2 IV/ Gjithsej lëndë profesi. të oblig. 8 8 10 8 E. Praktikë ...

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/Kimi-Teknologji2.pdf

Date added: October 24, 2013 - Views: 4

pdf
www.gjergjani.com

Gjeometria analitike Fizika e pergiithshme I Fizika e pergjithshme Il Kimia Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik Informatika teknike Teknologjia e materialeve Mekanika teorike Bazat teorike te elektroteknikes

http://www.gjergjani.com/education/Transcript_UPT.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 6

pdf
K O N K U R S

- Kimia organike me biokimi Kimi analitike me mbrojtje të mjedisit jetësor - Kimi inorganike me kimi fizike Ekologji Magjistër i ekologjisë 15 750 Fizikë Magjistër i fizikës 15 750 Fakulteti Ekonomik Ekonomi

http://unite.edu.mk/files.php?force&file=dokumentet/2013/Konkurset/KonkursShtator2013CikliII_581481362.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 6

pdf
Doktoratura Eva Muhamet Gavani, Fakulteti i Shkencave i ...

PARAMETRAT E PERFORMANCËS SË METODËS ANALITIKE INSTRUMENTALE 41 1.8. EKSTRAKTIMI NË FAZË TË NGURTË. SPE 44 1.8.1. Bazat teorike të SPE 44 2. ... nga kimia e reaksioneve biologjike, format e makromolekulave, organizimi i qelizave, ...

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/04/Doktoratura-Eva-Muhamet-Gavani-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise.pdf

Date added: June 3, 2013 - Views: 6

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS ...

... aftësi, qëndrime dhe vlera nga Fizika, Kimia, Biologjia dhe Gjeografia. Ai do të studiohet me 1 orë javore në klasat 1, 2, 3, ... të zbatojnë njohuritë dhe aftësitë shkencore në mënyrë analitike, kritike dhe krijuese në problem zgjidhjen dhe marrjen e vendimeve; 5

http://www.izha.edu.al/programet/Programe_lendore_ars_baze2013/Dituri%20natyre-%20Kl.1-6.pdf

Date added: October 23, 2013 - Views: 1

pdf
NGA REBELIMI NË MATEMATIKË - Mirësevini në Web - Faqen ...

3-Matematika “nuk lexohet” si kimia, fizika, biologjia ... por “ushtrohet” në “ letër ... njëri-tjetrit nga Trigonometria dhe Gjeometria Analitike. Në fund “ skuadra e rebelëve” e fitoi “ medaljen e artë ”, në matematikë , duke e

http://www.bedri-jaka.com/download/REBELIMI.pdf

Date added: June 22, 2012 - Views: 15

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT ...

mënyrë abstrakte dhe analitike. Të menduarit matematik është i rëndësishëm për të gjithë qytetarët e një shoqërie ... kimia, biologjia, shkencat sociale, artet, inxhinieria, shëndetësia etj.; • të analizojë dukuri dhe përfundime të nxjerra

http://vet.al/files/program/pergjithshme/Matematika%20klasa%20e13.pdf

Date added: August 31, 2013 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS ...

analitike në plan. Ekuacioni i vijës. Drejteza. Koniket. Klasifikimi i vijave të fuqisë së dytë. Gjeometria analitike në hapësirë. ... Kimia e Pergjithshme dhe Inorganike Atomet, molekulat. Komponimet kovalente, jonike.

http://fimif.upt.al/DNPF.pdf

Date added: December 14, 2011 - Views: 29

pdf
MIRATOHET REKTORI Prof. Dr. Jorgaq KAÇANI

pjeserisht nga Gjeometria analitike. Program i Lendes: Progresioni arithmetik dhe gjeometrik, vargjet dhe serite numerike. Funksionet me nje ... KIMIA Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shpërndarja e krediteve 1 6 Leksione Ushtrime seminare Praktike mesimore Laboratore ...

http://www.fgjm.edu.al/departamentet/shkencavetetokes/docs/Prog_shkurt_bsc_ing_geo.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 3