Vzor Cenovej Ponuky docs

Searching:
Download
Vzor Cenovej Ponuky - Fast Download

Download Vzor Cenovej Ponuky from our fatest mirror

VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

7277 dl's @ 3855 KB/s

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

VZOR. ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU (oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky) Verejný obstarávateľ : Obec Župkov. IČO: K účtovnému dokladu číslo :

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38453

Date added: May 8, 2013 - Views: 123

doc
Mgr

Príloha č. 1 zverejneného zámeru priameho predaja svojho majetku - Vzor cenovej ponuky (titul, meno, priezvisko a úplná adresa záujemcu / záujemcov) OBEC MARKUŠOVCE. ... Ponúknutá kúpna cena za predmet cenovej ponuky v eurách: ...

http://www.markusovce.sk/cms/ut_docs/Priloha_46_02%20CENOVÁ%20PONUKA%20-%20VZOR.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

Za spracovanie cenovej ponuky Vám vyslovujeme poďakovanie. S pozdravom..... Meno, priezvisko, funkcia, podpis . osoby splnomocnenie za verejné obstarávanie ... VZOR Author: Peter Paulík Last modified by: Obecny Urad Created Date: 6/13/2007 6:28:00 AM

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38456

Date added: May 8, 2013 - Views: 154

doc
VZOR výrobné družstvo Zvolen - Výrobca dámskych ...

Návrh cenovej ponuky na dodávku vypracovaný v slovenskom jazyku sa predkladá osobne v sídle vypisovateľa, ... Vzor v.d. Zvolen Other titles: VZOR výrobné družstvo Zvolen ...

http://www.vzor.sk/tender.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 14

doc
www.mas-scv.sk

Predložený vzor cenovej ponuky tvorí prílohu č.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. Uchádzač je povinný predložiť i nasledovné dokumenty:

http://www.mas-scv.sk/files/Verejn%C3%A9%20obstar%C3%A1vanie/Vyzva%20VO-Regionalna%20znacka.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 3

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie cenovej ponuky ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou ...

http://www.sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/technik_vyzva_2014.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 1

doc
Obec PRAŠICE

Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky. Príloha č.2a – Vzor čestného prehlásenia FO. Príloha č.2b – Vzor čestného prehlásenia PO. Príloha č.3 – Súhlas so spracovaním osobných údajov. Zverejnené : 24. 7 .2012 . Zvesené:

http://www.kamanova.ocu.sk/sk/dokumenty/zámer_priameho_predaja_12012.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 7

doc
zasedlice.edupage.org

Najnižšia cena predmetu obstarávania umiestnená na prvom poradí a ďalšie ponuky v poradí podľa výšky cenovej ponuky za predmet obstarávania. Ponuka musí splniť všetky požadované časti cenovej ponuky.

http://zasedlice.edupage.org/zmluvy/Vyzva_detske_ihrisko-vzor_1.docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba

Výzva na predloženie cenovej ponuky . podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. pre zákazku s názvom : ... Vzor cenovej ponuky. Zákazka : ...

http://www.ztt.sk/images/stories/2013/01a_vyzva_ztt_organizcia_workshopov-destinan__manament.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
zsssluz.edupage.org

VZOR 1. CENOVÁ PONUKA. Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.

http://zsssluz.edupage.org/files/Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_graficke_sluzby(1).docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
Smernica č - OSBD Dolný Kubín

Vzor zápisu je uvedený na Prílohe č. 3 tejto smernice. 3.3.1.5 Komisia vylúči ponuky, ... Kompletnosť cenovej ponuky. Referencie. Otváranie obálok bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa za prítomnosti zástupcu vlastníkov bytov z BD.

http://www.osbddk.sk/18_SM.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 11

doc
Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou

telefón Dátum zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Poznámka. 1. 2. 3. Vybraný dodávateľ: Dátum vyhodnotenia ... Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou Author: MSSR Last modified by: koptikova Created Date:

http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/6a/c7/6ac729e629cd3732b09c662687cece87/dp_priloha-4.19_prieskum-trhu.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
BUKOCEL, a

VZOR 1. CENOVÁ PONUKA. Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.

http://zshybe.edupage.sk/files/Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_Studijny_pobyt_ZSHybe-1(2).doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.bytpartner.sk

Vzor prihlášky, zoznam dokladov a pokyny, ... Po vrátení zapožičanej PD pri odovzdávaní cenovej ponuky bude uchádzačovi záloha vrátená. ... V cenovej ponuke je nutné toto nacenenie uviesť oddelene (pod čiaru).

http://www.bytpartner.sk/download/podmienky.doc

Date added: March 6, 2012 - Views: 16

doc
ZMLUVA O DIELO č - Rodinné domy - projekty domů EUROLINE ...

VZOR! Zmluvu je potrebné prispôsobiť pre konkrétnu situáciu. Euroline Slovakia s.r.o neberie žiadnu zodpovednosť za správnosť použitia tejto zmluvy klientom. ... Cena bude určená podľa cenovej ponuky nasledovne: ...

http://www.euroline.cz/www/files/legislativa_2/sk/Zmluva_na_stavebne_prace.doc

Date added: May 12, 2013 - Views: 13

doc
zsmsorvesele.edupage.org

... (vzor tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve) v troch vyhotoveniach. Všetky tri vyhotovenia zmluvy musia byť podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača. ... Návrh cenovej ponuky) kupujúcemu , podľa podmienok tejto zmluvy. 2.

http://zsmsorvesele.edupage.org/zmluvy/Vyzva_na_preddkladanie_ponuk_komplet.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
UZNESENIE č

Vzor ,,Čestného vyhlásenia“ a „Cenovej ponuky“ je zverejnený na internetovej stránke Obce Skároš. Vyhlásenie ... Ak by došlo k rovnosti cenovej ponuky, o najvýhodnejšej ponuke sa rozhodne losovaním. Záujemca, ...

http://www.skaros.sk/dokumenty/2012/uznesenie_14-19.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
TD Sluzby - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ...

Formuláre 1 až 5 slúžia ako vzor, ... <V prípade skupiny dodávateľov> Čestne vyhlasujeme, že v prípade prijatia ponuky uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, ... Formulár cenovej ponuky. Názov predmetu zákazky:

http://www.zsvs.sk/images/prilohy/COV_Sever_-_sluzby_-_FORMULARE.doc

Date added: June 23, 2013 - Views: 3

doc
www.skaros.sk

Vzor ,, Čestného vyhlásenia“ a „Cenovej ponuky“ je zverejnený na internetovej stránke Obce Skároš. f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

http://www.skaros.sk/dokumenty/predaj/2012/5.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
banskabela.sk

Príloha č. 2 – Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou (vzor) Príloha č. 3 – Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (vzor) ... na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou.

http://banskabela.sk/obrazky/file/Smernica%20%C4%8D_12012%20postup%20pri%20VO%20BB.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk - Sociálna ...

(Vzor- doplní uchádzač) Obchodné meno uchádzača: ... Výzva na predloženie cenovej ponuky. Title: Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk Author: bam-engli_m Last modified by: takacsova_h Created Date: 9/4/2013 2:03:00 PM Company: Socialna poistovna

http://www.socpoist.sk/2605-ext_dok/55998c

Date added: November 4, 2013 - Views: 1

doc
210 - Skau

Vzor 1 Z M L U V A. o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., ... je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy.

http://www.skau.sk/data/test/Zmluva%20o%20audite%20-%20vzor.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 5

doc
www.zabokrekynadnitrou.sk

Príloha č. 1 – Vzor : Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky. Príloha č. 2 – Vzor : Zápisnica o vykonaní prieskumu trhu. Príloha č. 3 – VZOR : Krycí list. Príloha č.4 – VZOR : Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti.

http://www.zabokrekynadnitrou.sk/stiahnut/verejne_obstaravanie_2007.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
www.osbddk.sk

Vzor zmluvy o dielo. Kritériá na vyhodnotenie ponúk. Cena diela. Zmluvné podmienky. Kompletnosť cenovej ponuky. Referencie. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa. O konečnom dodávateľovi rozhodne výberová komisia.

http://www.osbddk.sk/2069_proj.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
Výzva k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou

Predloženie cenovej ponuky – miesto, termín, viazanosť: Uchádzač môže ponuku dodať na adresu: - ... Vzor zmluvy – týchto ... identifikačnými údajmi uchádzača v článku I. b) o navrhované ceny z ponuky uchádzača v predmete obstarávania . 14.

http://www.vrbove.sk/aktuality/2012/podklady_2012_11_9.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
V Ý Z V A

VZOR 1. CENOVÁ PONUKA. Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.

http://www.stropkov.sk/resources/File/vo_3_vyzva_graficka_uprava.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
Z M L U V A O D I E L O č - LESY Slovenskej republiky ...

Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom. Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, ...

http://www.lesy.sk/files/obchod/sutaze/Priepust-na-toku-Nitra/13-Vzor-zmluvy-o-dielo.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
V Z O R“ - Obec Kaplna - Domov

Ponuky môžu byť predložené len na celú čas ... Predloženie štatutárnym orgánom uchádzača podpísanej cenovej ponuky. Tá musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača (názov, adresa, ... Vzor tohto prehlásenia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov.

http://www.kaplna.sk/vyzva_na_web.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 17

doc
www.pagro.sk

... Príloha B1 Čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm h) až j) (vzor) ... Príloha E1 Formulár cenovej ponuky (el. súbor CP_PAGRO) Príloha F1 Návrh zmluvy o dielo PRÍLOHA A1 . FORMULÁR NA PREDLOŽENIE PONUKY .

http://www.pagro.sk/podklady/1/Prilohy_SP_Pagro.doc

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
old.euba.sk

Podmienky na získanie podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky. Lehota na poskytnutie podkladov . Úhrada za podklady: ... Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazan ... Verejný obstarávateľ môže poskytnúť vzor obalu na diplom, ...

http://old.euba.sk/dokumenty/vyzvy/vyzva_diplom.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 2

doc
www.jasov.sk

Uchádzač k vypracovaniu cenovej ponuky môže použiť formulár v prílohe č. 2 k tejto výzve alebo použije vlastný formulár, ... (VZOR) Verejný obstarávateľ: Obec Jasov, Obecný úrad, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov.

http://www.jasov.sk/uploads/docs/2013/verobst/VO%20vyzva%20drevo.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
Zmluvy

Cena tovaru sa dojedná podľa predloženej cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu. 2.

http://www.spool.sk/userfile/files4download/Vzva-na-predkladanie-cenovch-ponk/Kpna_zmluva_vzor___tovar___do_VO_1.doc

Date added: July 1, 2014 - Views: 1

doc
www.klimatrend.sk

... v cene a budú fakturované v predajných cenách podľa cenníky zhotoviteľa platných v čase dodania na základe cenovej ponuky písomne odsúhlasenej objednávateľom. ...

http://www.klimatrend.sk/Upload/file/sz/Vzor_servisnej_zmluvy.doc

Date added: February 23, 2012 - Views: 17

doc
Štátny inštitút odborného vzdelávania - ŠIOV - Titulka

Bodovanie cenovej ponuky bude prebiehať tak, ... Príloha č. 1 Sprievodný formulár k prihláške do konkurzu (odporúčaný vzor) Prihláška do konkurzu na autorskú tvorbu učebníc pre národný projekt APII.

http://www.siov.sk/ext_dok-siov_apii_konkurz_1/12039c

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
Doplňujúce podmienky pre žiadateľa - SIEA - Slovenská ...

Zadávateľ je povinný k výzve na predloženie ponúk priložiť vzor odberateľsko-dodávateľskej zmluvy, ktorá bude uzatvorená s úspešným ... vytlačené cenové ponuky ako printscreen obrazovky spolu s viditeľným časom tlače tejto cenovej ponuky aj webovou adresou tohto ...

http://www.siea.sk/materials/files/sf/uzitocne_informacie/m_pokyn_15_7_2013/aktual__1_MP_RO__12_FINAL_-.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
www.nove-mesto.sk

Škola vykoná prieskum trhu najmenej u troch dodávateľov formou písomného vyžiadania cenovej ponuky, ... Ponuky vyhodnotia najmenej dvaja zamestnanci určení riaditeľom školy, ... VZOR zmluvy o tzv. krátkodobom nájme školského športového zariadenia.

http://www.nove-mesto.sk/resources/File/smernica_o_fin_hosp_riad_skol_dodatok_c_1_april.doc

Date added: April 8, 2013 - Views: 6

doc
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do . ... obstarávania a neprijať ani jednu ponuku v prípade neobvykle nevýhodných zmluvných podmienok a nevýhodnej cenovej ponuky uchádzačov. II. ... Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok.

http://www.fnspba.sk/Verejne-obstaravanie/2013/Vyzvy-na-predkladanie-ponuk/brusenie_instrumentov/Sutazne_podklady.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 1

doc
Obstarávateľ: - Bajakov s.r.o.

A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY. I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE. 1. Identifikácia obstarávateľa ... (Vzor tabuľky návrhov na plnenie kritérií je uvedený v časti „G ... Technické riešenie uvedené v cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami technickej špecifikácii, ...

http://www.bajakov.sk/doc/SP.doc

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
MESTO NOVÉ ZÁMKY - MsKS Levice

Lehota viazanosti ponuky. Časť II. ... - Príloha č. 2 k súťažným podkladom – vzor „Návrhu na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk ... Minimálny krok zníženia cenovej ponuky. Cenu predmetu zákazky je možno znižovať minimálne o 30.00 eur.

http://www.mskslevice.sk/image/index/VO.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

doc
www.vodarne.eu

... ktorého vzor je v prílohe tohto listu? ... Je sanácia zberača A výstelkovou metódou súčasťou predmetu obstarávania a teda aj cenovej ponuky? Ak áno, v ktorých položkách objektu SO 0201 má byť započítaná a v akom rozsahu?

http://www.vodarne.eu/pdf/vysvetlovanie_podkladov/stropkov-3-otazka.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

doc
OBČIANSKE ZDRUŽENIE - Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Pomerne vysoký je počet UoZ s vysokoškolským vzdelaním – až 4 %, celkom 33 uchádzačov, čo je odrazom slabej ponuky kvalifikovanej práce v regióne. Z celkového počtu UoZ tvoria najväčšiu časť uchádzači evidovaní viac ako 24 mesiacov, a to až 51 %.

http://www.drp.sk/files/text/ISRU/ISRU_v_zneni_dodatku_c_2.doc

Date added: February 11, 2012 - Views: 22

doc
www.siea.sk

Podpisový vzor člena štatutárneho orgánu musí byť úradne overený. Realizácia projektu je podmienená podpísaním zmlúv o poskytnutí NFP na oba projekty. ... Formálne náležitosti cenovej ponuky: cenová ponuka vrátane podkladov ...

http://www.siea.sk/materials/files/ssf_r_msp/vyzvy/dop2008_sip0001/020_Prirucka_pre_ziadatela_usmernenie1.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 12

doc
www2.kros.sk

... (cenové ponuky, dodacie listy, reklamácie, upomienky, ap.) 9 Skladové hospodárstvo. ... cenovej úrovne služieb. Postup: základné menu Číselník ... Spustíme vzor a samo zaúčtuje 324/311, my doplníme iba sumu. 4. posunie nás do políčka „Úhrady“ a vyberieme doklad, ...

http://www2.kros.sk/tmp/resource_cache/link/0000041051/Ing.%20Mereiderov%E1%20-%20Omega-%20skr%E1ten%E1%20pr%EDru%E8ka.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 1

doc
www.upsvar.sk

V prípade prijatia cenovej ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ bude vyžadovať vytvorenie právnej formy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. ... Vzor Zmluvy. Výsledkom podlimitnej zákazky bude zmluva na uskutočnenie stavebných prác, ...

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/urady/BB/Verejne_obstaravanie/rekonstrukcia-strechy/sutazne-podklady-word.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.mpc-edu.sk

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, ... Komplexnosť cenovej ponuky. ... vzor osvedčenia - (jeho kópia), triedna kniha, potvrdenie o oprávnenosti cieľovej skupiny, zoznam absolventov vzdelávacieho programu,

http://www.mpc-edu.sk/library/files/SP_Vzdelavacie_aktivity__final_2.docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Dokladom o prijatí člena je členský preukaz, ktorý je majetkom občianskeho združenia a je neprenosný (vzor členského preukazu tvorí prílohu č. 2 tohto dokumentu). ... stavebných prác a služieb, dodávateľ tejto cenovej ponuky resp. jeho štatutárny zástupca, ...

http://files.massafran.sk/200000300-c03fac1b73/Organizacny%20poriadok%20Safran%2012%2009%2012.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
www.zsr.sk

Cenu stanoví navrhovateľ na základe ním vypracovanej cenovej ponuky na predmet ... návrh ZoPS –vzor Zmluvy o poskytnutí služieb . NR SR– Národná rada Slovenskej republiky. OR Košice– Oblastné riaditeľstvo Košice.

http://www.zsr.sk/buxus/docs//verejneobst/2013/l1l.docx

Date added: October 18, 2013 - Views: 1

doc
www.economy.gov.sk

Vzor Zmluvy o NFP spolu s jej prílohami tvorí prílohu č. 6 výzvy. ... vytlačené cenové ponuky ako printscreen obrazovky spolu s viditeľným časom tlače tejto cenovej ponuky aj s adresou umiestnenia tohto dokumentu na internete.

http://www.economy.gov.sk/ext_dok-prirucka-pre-ziadatela-kahr-113dm-1201/137790c?ext=orig

Date added: September 29, 2012 - Views: 5

doc
Miesto a úloha bánk v ekonomike - Vs sv Alzbety | Aktuality

Patrí sem definícia cenovej stability, spôsob analýzy inflačných ... styku. Účet sa zriaďuje na základe písomne uzavretej zmluvy o bežnom účte ku ktorej sa prikladá podpisový vzor.- vklady obyvateľstva ... Naopak zníženie ponuky zvyčajne nastáva v súvislosti s ...

http://vssvalzbety.wbl.sk/ekonomie/7b.bankova_sustava_inflacia_.doc

Date added: April 8, 2013 - Views: 6

doc
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Realizácia stavby prenosnej chaty – vzor „ORAVA“ 8.12.06 . B 109 Katarína Valk... Založenie poradensko-účtovníckej firmy, 8.12.06 . ... Výroba strešnej krytiny podľa cenovej ponuky, objednanie zvitkov a príprava výroby u zákazníka. 12.12.06 B 139 Eva Litvin...

http://www.operacna1.szm.com/OA2.doc

Date added: December 5, 2013 - Views: 2