Coğrafya 2002

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

“Coğrafya 2002”, ülkemizde yurttaşlık kimliğinin geliştirilmesini amaçlayan dünya ölçeğinde bir coğrafya çözümlemesine dayanmaktadır. Bu çalışmanın öncelikli hedefi, uluslararası mal, hizmet, insan ve bilgi akımları ile iletişim ağlarının giderek karmaşık bir hale geldiği, küreselleşme ve yerelleşme süreçlerinin ülkelerin siyasal sınırlarını zorladığı 21. yüzyılın eşiğinde disiplinler arası bir mekân/coğrafya okumasından hareketle Türkiye’deki okul kitaplarına yönelik bir tartışma zemini yaratmaktır.

Author(s): Füsun Üstel, Engin Akyürek, Rahmi Nurhan Çelik, Dilek Durgunay, Edhem Eldem, Lütfi Elvan, Umut Ergezer, Serhat Güvenç, Oğuz Işık, Muharrem Kesik, Tuba Akıncılar Onmuş, Mihriban Özbaşaran, İbrahim Tolunay, Sinan Türkyılmaz
Publisher: TÜSİAD
Year: 2002

Language: Turkish
Pages: 274
City: İstanbul