Işık

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

Author(s): Kemal Uluser
Publisher: Ulusal Matbaa
Year: 1941

Language: Turkish
Tags: Republic of Turkey;Türkiye Cumhuriyeti;Republican People’s Party;Cumhuriyet Halk Partisi;CHP

Front Cover
1053379-156 ...
MUALLIM ...
(Arkadan sırtlarında ot yüklü birkaç köylü ...
allim yemekten kalkmış masa başında ...
şehirde büyümüş gibi. Doğrusu hayret.. Fakat bir liseye ...
MUALLA — ...
MUALLİM — (Mahzuz) Fakat bana dünyada hiç ...
ERKEK – 0; acıkmıştım, monşer. ...
MUALLİM ...
ellerinden tutarak gözlerine dalar. Mırıldanır gibi) ...
MUALLİM (Acır bir halde) Ne haydudu ...
ça) Size bir şey soracağım. ...
BEKİR AĞA ...
KUMANDAN — O halde? ...
MUALLİM ...
MUALLIM ...
DÖRDUNCU PERDE ...
Geçit resmi başlar. Kimi buğday demeti, ...
vakte kadar telaş içindeydik.. Onun için geç ...