Κατάλοιπα του '21

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

Author(s): Κωστής Παπαγιώργης
Publisher: Εκδόσεις Καστανιώτη
Year: 2021

Language: Greek
Pages: 254+10
City: Αθήνα

Περιεχόμενα (σελ. 7)
Εισαγωγή (Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος): Το "ντόπιο φρόνημα", το ελληνικό κράτος και η βιωματική σχέση του Κωστή Παπαγιώργη με το '21 (σελ. 9)

ΑΝΟΛΟΚΛΗΡΩΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Συντροφοναύτες και μελάχηδες (σελ. 69)
Η Ύδρα, οι Αλβανοί έποικοι και το '21 (σελ. 100)
Η γλώσσα και το '21 (σελ. 106)

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Το '21 ως μεταφραστικό πρόβλημα (σελ. 133)
Η Επανάσταση του 1821 και οι "εκσυγχρονιστές"
(Με αφορμή το βιβλίο του Νικηφόρου Διαμαντούρου Οι απαρχές της συγκρότησης του σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα) (σελ. 143)
Έθνος και ιστορία (Η κατάθεση του Νίκου Σβορώνου) (σελ. 153)
Λόρδος Μπάυρον: Άγγλος και Μεσολογγίτης (σελ. 157)
Ιστορικά μαλώματα (σελ. 161)
Το κρυφό σχολειό (σελ. 165)
Ιστοριογραφικές μετάνοιες (σελ. 169)
Ανδρέας Ρηγόπουλος: ένας πρόδρομος του ευρωπαϊσμού (σελ. 173)
Διαχείριση ιστορικών κρίσεων (σελ. 177)
Η πρώτη τράπεζα (σελ. 181)
Το πρώτο δάνειο (σελ. 186)
Οι υποθήκες του Δημητρίου Βερναρδάκη (σελ. 190)
Το '21 και οι αλήθειες (σελ. 196)
Ο Κρητικός του Διονυσίου Σολωμού (σελ. 198)

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Κέντρο Δηλητηριάσεων
1821: η απαρχή του ελληνικού εκδυτικισμού (σελ. 205)
Αθλιότητα και μεγαλείο (σελ. 209)
Έλλην πολίτης (σελ. 213)
Εκκλησία και κράτος (σελ. 217)
Νικόλαος Γαλάτης (σελ. 221)
Άτακτοι και τακτικοί (σελ. 225)
Εθνικό κράτος και Εκκλησία (σελ. 229)
Ο νεοΈλληνας (σελ. 233)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Στους δημοσιογράφους Δ. Αναστασόπουλο και Γ. Καρουζάκη (σελ. 239)
Στον εκδότη της Ινδίκτου Μανώλη Βελιτζανίδη (σελ. 246)