Ο κακός πολίτης στην κλασική Αθήνα

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

Author(s): Matthew R. Christ
Publisher: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Year: 2018

Language: Greek
Pages: xxiv+377+1
City: Ηράκλειο

Περιεχόμενα (σελ. ix)
Ευχαριστίες (σελ. xi)
Συντομογραφίες (σελ. xiii)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι άλλοι Αθηναίοι (σελ. 1)

1. Ο ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (σελ. 25)
Το ατομικό συμφέρον και η ιδιότητα του πολίτη στην αρχαία Αθήνα (σελ. 27)
Ανθρώπινη φύση και ατομικό συμφέρον (σελ. 28)
Ο δημοκρατικός πολίτης και το ατομικό συμφέρον (σελ. 40)
Τακτικές επιτέλεσης του ρόλου του πολίτη: ο ιδιοτελής πολίτης (σελ. 57)
Οι αντιδράσεις εκ μέρους της πόλης: καταναγκασμός και πειθώς (σελ. 67)

2. Ο ΑΠΡΟΘΥΜΟΣ ΕΦΕΔΡΟΣ (σελ. 73)
Η αποφυγή της στράτευσης και η υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία (σελ. 74)
Κίνητρα (σελ. 79)
Ευκαιρίες (σελ. 84)
Η στρατολόγηση και η αποφυγή της μέσα από το πρίσμα της τραγωδίας (σελ. 106)

3. Ο ΔΕΙΛΟΣ ΟΠΛΙΤΗΣ (σελ. 141)
Η δειλία κατά τη διάρκεια της εκστρατείας (σελ. 145)
Η στιγμή της επιστράτευσης (σελ. 149)
Λιποταξία (σελ. 151)
Η αντοχή στις κακουχίες (σελ. 153)
Προτού ξεσπάσει η μάχη (σελ. 154)
Η μάχη (σελ. 158)
Υποχώρηση (σελ. 165)
Νίκη (σελ. 175)
Η δειλία πίσω στην πατρίδα (σελ. 178)
Η επιστροφή του οπλίτη στο σπίτι του (σελ. 179)
Νομική ευθύνη για τη δειλία; (σελ. 188)
Γενναιότητα και δειλία στον δημοκρατικό λόγο (σελ. 197)

4. Ο ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΣ (σελ. 225)
Οικονομικές υποχρεώσεις: κανόνες και θεσμοί (σελ. 229)
Επιλογή (σελ. 234)
Εξαιρέσεις (σελ. 237)
Η τάξη των λειτουργών (σελ. 242)
Ένα σύστημα υπό πίεση (σελ. 244)
508/507-432 π.Χ. (σελ. 245)
431-404 π.Χ. (σελ. 254)
403-321 π.Χ. (σελ. 259)
Τα όρια της φιλοτιμίας (σελ. 269)
Το κόστος (σελ. 271)
Ανταμοιβές (σελ. 277)
Ισότιμη μεταχείριση (σελ. 289)
Καταναγκασμός (σελ. 294)
Επιλογές και στρατηγικές (σελ. 298)
Η απόκρυψη της περιουσίας (σελ. 299)
Η ανάθεση των οικονομικών υποχρεώσεων (σελ. 304)
Η επιτέλεση μιας λειτουργίας (σελ. 311)
Η αναπαράσταση της δημόσιας υπηρεσίας (σελ. 314)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ (σελ. 323)

Βιβλιογραφία (σελ. 331)
Ευρετήριο παραπομπών σε αρχαίες πηγές (σελ. 347)
Γενικό ευρετήριο (σελ. 367)