What Are Nava Dhanyam txts

Searching:
Download
What Are Nava Dhanyam - Fast Download

Download What Are Nava Dhanyam from our fatest mirror

sanskritdocuments.org

3655 dl's @ 5400 KB/s

txt
sanskritdocuments.org

... dvAdashI cha tithayastu shubhA matAH .. 12.. ##1725## sUryavAraH shukravAro guruvArastathaiva cha . etadvAratrayaM dhanyaM prArambhe ... cha saptatiH . gajAnAM tu parImANametadeva vinirdishet .. 198.. ##1912## j~neyaM lakshaM padAtInAM sahasrANi tathA nava . shatAni trINi pa ...

http://sanskritdocuments.org/doc_veda/dhanurveda.itx

Date added: June 15, 2012 - Views: 3

txt
sanskritdocuments.org

... tatpuraM te pravivishurekIbhUtAstato nava | puruSho mUrttimAn rAjA pashupAlo.abhavat kShaNAt || 52\.6|| tatastatpurasaMsthastu pashupAlo mahAnR^ipaH ... iha janmani saubhAgyaM dhanaM dhAnyaM cha puShkalam | anena kRRitamAtreNa jAyate nAtra saMshayaH || 56\.13|| prAgjanmajanitaM ...

http://sanskritdocuments.org/doc_giitaa/agastyagItA.itx

Date added: April 14, 2014 - Views: 2

txt
satsangh.tripod.com

madhye nava ratnakhachita divya si.nhAsanasyopari shrii anantapadmanAbha svAmine namaH .. dvArapAlaka puujAM samarpayAmi .. \hrule 20 piiTha puujA ... shriivarcha svamAyuShyamArogya mAvidhAch chhobhamAnaM mahiiyate . dhAnyaM dhanaM pashuM bahuputralAbhaM shatasaMvatsaraM ...

http://satsangh.tripod.com/pujatexts/anant.txt

Date added: November 2, 2011 - Views: 12

txt
www.hindunet.org

%%%%% % machine-readable Text of the mahaabhaarata % based on the poona critical edition % produced by muneo tokunaga % kyoto, japan % completed on november 14, 1991 % the ...

http://www.hindunet.org/mahabharata/txt/09.txt

Date added: February 13, 2012 - Views: 9

txt
www.cc.kyoto-su.ac.jp

... baaDhataramaaprasavaaditi/ tasyaastu pravaahamaanaayaaH striyaH zabdaM kuryuH prajaataa prajaataa dhanyaM dhanyaM putramiti/ tathaasyaa ... / snaayupeziisiraazritaistu sahasradvayaM na punaH zastrapraNidhaane teSu vaacyamastiiti pRthaG nocyate// AS.Zaa.5.49/ nava snaayuzataani/ teSaaM ...

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/sanskrit/ayurveda/astangasangraha/AS2Zaa.txt

Date added: March 9, 2014 - Views: 2

txt
d.anandology.com

d.anandology.com

http://d.anandology.com/AP/AC141/AC141-121.txt

Date added: July 5, 2014 - Views: 1

txt
booksnow2.scholarsportal.info

It is a grant by w y^ S'ivamdra (I) or Nava-Kdma. also called Pj ithiivi-Koutjaiji, in S'aka 635 (A D. 713), the 34th year of his reigo, to certaiu Brahmans, of a village which he named rallava -tatakam ; ...

http://booksnow2.scholarsportal.info/ebooks/oca5/22/epigraphiacarnat03mysouoft/epigraphiacarnat03mysouoft_djvu.txt

Date added: December 5, 2013 - Views: 12

txt
card.ioc.u-tokyo.ac.jp

Barhut the four dikpaalas of the stuupa in Barhut are kupiro yakho (N.), gaMtiita yakho (E.), virodhaka yakho (S.), and chakavaako yakho (W.).

http://card.ioc.u-tokyo.ac.jp/uploaded_dir/card112.txt

Date added: May 24, 2013 - Views: 16

txt
card.ioc.u-tokyo.ac.jp

... puruSasya hareH suuktaM svargyaM dhanyaM yazaskaram / aatmajnaanam idaM puNyaM yogajnaanam idaM param /186/ phalaahaaro bhaven maasaM pazyaty aatmaanam aatmani / phalaani bhuktvopavasen maasam adbhiz ca vartayet /187/ araNy nivasen nityaM japann etam RSiM sadaa / tris triSavaNakaaleSu ...

http://card.ioc.u-tokyo.ac.jp/uploaded_dir/card421.txt

Date added: May 26, 2013 - Views: 9

txt
www.cc.kyoto-su.ac.jp

... samUlA mallikA tathA/ YY10.77cd/.madaprAcuyasauramyaM kurvantIndIvarANi ca// YY10.78ab/.surasA gaNDasaMyuktA punar navA gomaye 'thavA ... // YY13.16ab/.yAny atra maGgalAmaGgalAni nirgacchatAM pradiSTAni/ YY13.16cd/.svapneSv apy etAni zubhAzubhAni viDlepanaM dhanyam// YY14.1ab ...

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/sanskrit/jyotisa/yy.jyt

Date added: May 20, 2013 - Views: 2

txt
www.hindunet.org

%%%%% % machine-readable Text of the mahaabhaarata % based on the poona critical edition % produced by muneo tokunaga % kyoto, japan % completed on november 14, 1991 % the ...

http://www.hindunet.org/mahabharata/txt/13.txt

Date added: November 5, 2011 - Views: 10

txt
gretil.sub.uni-goettingen.de

Sravakabhumi Based on the edition SrÃvakabhÆmi, The First Chapter, Revised Sanskrit Text and Japanese Translation, ed. ÁrÃvakabhÆmi Study Group (The Institute for Comprehensive Studies of Buddhism, Taisho University), Tokyo 1998 (Taisho University Sogo Bukkyo Kenyujo, 4). = Ábh I ...

http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/4_rellit/buddh/srabhu_r.txt

Date added: February 2, 2012 - Views: 5