Pasqyrat pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat - Fast Download

Download Pasqyrat from our fatest mirror

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

1025 dl's @ 7418 KB/s

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
Punim seminari - Articles that Inspire! - Blog

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE - IBM 2006-2008 2 Hyrje Pasqyrat financiare përgatiten për tu shfrytëzuar. Përmes tyre na mundësohet analizimi i “shëndetit” të firmës.

http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/analiza_financiare_ibm.pdf

Date added: December 16, 2011 - Views: 300

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRI I FINANCAVE KABINETI URDHËR

Pasqyrat Financiare, i ndryshuar, të VKM nr.672, datë 26.10.2005 “Për miratimin e rregullores së brendëshme të organizimit dhe të funksionimit të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit dhe sipas

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/14.%20Urdher%20per%20shpelljen%20e%20detyrueshme%20IFRS%20Update%20dhe%20standarde%20te%20reja_2011.pdf

Date added: April 27, 2014 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2 - AL-Tax Home

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK 24 “Shpjegimet mbi palët e lidhura”.

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - Bursa e Tiranes

ekspertëve kontabël të autorizuar në përputhje me ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare. 4. Nëse nuk parashikohet ndryshe, gjykata e përmendur në këtë ligj është seksioni tregtar i

http://www.tse.com.al/skedaret/1283339090-Ligji%20per%20tregtaret%20dhe%20shoqerite%20tregtare.pdf

Date added: February 4, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat Financiare duhet të pregaditen në përputhje me Rregullin Financiar 7/2011 dhe SNKSP, procesi i raportimit financiar dhe kontabël të Komunës; Një listë gjithëpërfshirëse bashkë me marrëveshjet dhe konfirmimet në lidhje me pagesat e

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur 31 ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Operator Sistemi, Transmisionit dhe Tregu Sh.A (KOSTT Sh.A) 31 Dhjetor 2007

http://www.kostt.com/kosttcms/images/Raporti%20i%20auditorit%20shqipL.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
QUARTERLY BUDGET REPORT - Fillimi

4 Budget report for the period January – 31 March 2013 Budget Total 2013 Progres 2013 realized on plan ( SIMFK) Total January February t March

http://mf.rks-gov.net/Portals/0/Raporte%20dhe%20publikime/Raportet%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare/Raporti%20Tremujor_2013_eng..pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 1

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 ...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
CREDIT AGRICOLE BANK ALBANIA SH.A.

42 AnnuAl report 2013 AnnuAl report 2013 43 2.2 adoPtion of new or revised standards and interPretations The Bank has adopted all new and revised Standards and

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-anglisht.pdf

Date added: July 25, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI U D H Ë Z I M ...

pasqyrat depozitohen vetëm në formë elektronike. Në rast të kundërt shoqëria pasi plotëson pasqyrat, përveç dërgimit nëpërmjet sistemit AMF In-Reg, i printon, firmos dhe vulos pasqyrat e më pas i dërgon dhe në kopje letër në Autoritet brenda afateve të përcaktuara nga

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Udhezim%20nr.%20140%2026.09.2012.pdf

Date added: June 7, 2013 - Views: 1

pdf
PROGRAMI PËR DY PROVIMET E PARA TË AFTËSISË PROFESIONALE ...

1 – Ligji per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare Nr. 9228 dt. 29.04.2004 2 – Standardet Kombetare te Kontabilitetit te publikuara ne faqen e internetit ne adresen www.minfin.gov.al , ose te publikuara ne forme teksti nga KKK-ja,

http://ikm-al.com/Njoftim.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 17

pdf
OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2009

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare_31%20dhjetor%202009_per%20publikim.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
LETËRSI NË SHKOLLË - South East European Educational Co ...

Shtatë Pasqyrat e Narcizit 7.Shtatë tekste me korb të Camajt 8.Interpretimi i një proze poetike 9.Mënyrë mësimdhënieje e një teksti të Mjedës 10.Mënyrë mësimdhënieje e një teksti poetik arbëresh . 5 KAPITULLI I

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/lit_school-alb-aln-t06.pdf

Date added: December 18, 2011 - Views: 33

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2012 ...

PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2012/ -raport i ndërmjetëm i pa audituar- Drejtorati për Planifikim dhe Raportim Financiar

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2012/Pasqyrat%20financiare%20BQK%20Qershor%202012.pdf

Date added: June 18, 2013 - Views: 1

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare

Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës 2

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20[Compatibility%20Mode].pdf

Date added: December 17, 2012 - Views: 7

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI RREGULLORE “PËR ...

Pasqyrat bashkëngjitur janë pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje. 3. Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë. Elisabeta GJONI Kryetar . 8 Formular 1 Raport për gjendjen e aktiveve në mbulim të Fondit të Kompensimit

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Rregullore%20nr.%202%20per%20raportimin%20e%20BSHS.pdf

Date added: May 13, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE Viti 2012 - Fondacioni Fëmijet Shqiptarë

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012 Nr A K T I v E T Shenime Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I AKTIVET AFATSHKURTRA 1 Aktivet monetare 193,048,381 120,194,436

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2012.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
Fizikë - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e ...

nga pasqyrat dhe thyerja e tyre në thjerra. VI. ASTRONOMIA VI.3. SISTEMI Të dhëna themelore për Diellin (vrojtimi, rrotullimi, përmasat, Nxënësi duhet të jetë në gjendje: - të tregojë të dhënat themelore për Optikë: ndriçimi

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_12_006-Fizike.pdf

Date added: April 24, 2012 - Views: 38

pdf
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Pasqyrat Financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2010

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20BQK%202010.pdf

Date added: June 20, 2012 - Views: 2

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

Pasqyrat Finacare Author: Beqja, Fatos Created Date: 3/8/2013 6:43:23 PM ...

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/IntesaSanpaoloBankAlbania_Bilancio2012.pdf?id=CNT-04-0000000116306&ct=application/pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË ...

5 II. Hyrje Ky auditim ka të bëjë me pasqyrat vjetore financiare të Komunës së Dragashit për vitin e përfunduar më 31 Dhjetor 2011.

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Dragash_ALB_459496.pdf

Date added: December 18, 2012 - Views: 5

pdf
Kontabiliteti & Taksa - PBM accounting, auditing and ...

Pasqyrat Financiare”. Ligji percakton se te gjitha kompanite e biznesit te regjistruara ne shqiperi jane te detyruara te zbatojne Standartet Kombetare te kontabilitetit. Ligji percakton edhe subjektet qe jane te detyruara te zbatojne standartet nderkombetare te

http://www.pbm.al/web/pub/kontabiliteti_taksa_alb_15_1.pdf

Date added: April 3, 2012 - Views: 15

pdf
Pasqyrat financiare - Ballina - Ministria e Zhvillimit Ekonomik -

Vërejtje: Ju lutem keni parasysh qe këto pasqyra financiare akoma nuk janë audituar

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Pasqyrat_financiare.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 5

pdf
Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë

Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2009 6 Bilanci i gjendjes

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/31-10-2012_41108Pasqyrat_financiare_te_audituara_2009_dhe_raporti_i_auditorit_te_jashtem.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 1

pdf
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i ...

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2011

http://www.nbgbank.al/skedare/NBG-IFRS_Financial_statements_and_audit_report_2011_alb.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 2

pdf
Banka NBG Albania Sh.A. - Raporti shqip IFRS'12

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.nbgbank.al/skedare/Pasqyrat_financiare_e_re.pdf

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

pdf
Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Raporti i ...

Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare që përfundojnë më 31 Dhjetor 2012

http://www.ptkonline.com/ptk/grab?file=TVRFd01ERTBYMUJVU3lCUVlYTnhlWEpoZENCR2FXNWhibU5wWVhKbElETXhJRVJvYW1WMGIzSWdNakF4TWw5MlpYSWdNVGdnTURZZ01qQXhNMTlHU1U1QlRDNXdaR1k9&f=Y21Gd2IzSjA=

Date added: August 10, 2013 - Views: 1

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12

Shënimet 2010 2009 Te hyrat nga Shitja e Ujit 2,606,708.21 2,541,624.27 Te hyrat tjera 188,572.55 104,095.92 Zvogluar për: Lirimet në shitje Shitjet e kthyera

http://www.radoniqi.com/Uploads/Files/201104181533270.Pasqyrat%20finaciare%20per%20vitin%202010.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 1

pdf
RAPORT AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË AGJENCISË ...

duhet të përgatisë dhe t’i dorëzoj Kuvendit dhe PSSP-së një raport lidhur me pasqyrat financiare të organizatave buxhetore për vitin e kaluar, ku AGJ jep opinionin e saj nëse

http://oldoag.rks-gov.net/Raportet%20shqip/Angjensionet/Agjensioni%20Kosovare%20i%20Mirebesimit-2007%20shqip.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 ...

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me politikat kontabël të përshtatura në anualin e Kontabilitetit të Bankës, miratuar nga Këshilli i M Ministrave me Vendimin Nr. 50, datë 26 janar 2001 dhe politika të tjera të

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 1

pdf
Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve ...

Problemi 1 1. Jupiter sh.p.k përgadit pasqyrat e tij financiare të 30 qershorit çdo vit. Me 1 korrik 2008, ë

http://scaak.org/wp-content/uploads/2013/10/1310_P5_Raportimi-financiar_-sol_sajt.pdf

Date added: February 4, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
Banka Amerikane e Shqipë Sh.a. - Faqja Zyrtare e Intesa ...

Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.a. Pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhen deri me 31 Dhjetor 2007 (me raportin e auditorëve të pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/auditors_report_alb_128_1.pdf

Date added: September 13, 2012 - Views: 2

pdf
Raporti vjetor financiar - Fillimi

Pasqyrat financiare paraqesin aktivitetin financiar të Qeverisë së Republikës së Kosovës ashtu siç është specifikuar në Ligjin nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, Ligjin nr. 03/l-

http://mf.rks-gov.net/Portals/0/Raporte%20dhe%20publikime/Raportet%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare/Pasqyrat%20Financiare%202012_Alb.pdf

Date added: February 12, 2014 - Views: 2

pdf
KOMUNA E MITROVICËS - Ueb sajtet e komunave te Republikes ...

KOMUNA E MITROVICËS Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2010

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Reports/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010.pdf.aspx

Date added: December 9, 2013 - Views: 3

pdf
BANKA POPULLORE SH.A. Pasqyrat Financiare Individuale për ...

BANKA POPULLORE SH.A. Pasqyrat Financiare Individuale për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2009 (dhe raporti i auditorit të pavarur)

http://societegenerale.al/al/wp-content/uploads/2013/07/Raporti-vjetor-2009.pdf

Date added: July 5, 2014 - Views: 1

pdf
Fizika e pergjithshme, prog. M-I - Dr.Shukri Klinaku

Pasqyrat e rrafshta Reflektimi në pasqyrat sferike Optika valore 11. Fizika kuantike (disa kuptime themelore) Rrezatimi i trupit apsolut të zi Hipoteza kuantike e Plankut Emisioni fotoelektrik Natyra dualiste e dritës Vetitë valore të mikrogrimcave

http://klinaku.com/docs/Fizika%20e%20pergjithshme,%20prog.%20T-I%20dhe%20M-I.pdf

Date added: August 17, 2013 - Views: 3

pdf
Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i ...

Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/if_lesna.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 1

pdf
KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për jospecialistët

Pasqyrat Financiare përfundimtare më të kërkuara: - Bilanci - Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve32(PASh) i. Bilanci Bilanci paraqitet si një fotogra fi e gjendjes fi nanciare të shoqërisë në një datë të caktuar.

http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 26

pdf
Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ...

Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Për fund vitin dhe me 31 dhjetor 2011

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20Pasqyrat%20Financiare%202011%20ALB.PDF

Date added: July 18, 2013 - Views: 3

pdf
(dhe raporti i audituesit të pavarur)

(dhe raporti i audituesit të pavarur) PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 DHJETOR 2009

http://www.alphabank.al/files/1/Annual_Report_2009.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 1

pdf
Raportimi Financiar i Avancuar Advanced Financial Reporting

Problemi 1 1. Pasqyrat e pozitës financiare të VALA dhe degës së saj MALA të datës 31 dhjetor 2012 si dhe pasqyrat e tyre të të ardhurave për vitin e përfunduar me të njejtën datë janë paraqitur më poshtë:

http://scaak.org/wp-content/uploads/2013/10/1212_P9-Raportimi-Financiar-i-Avancuar_alb_sol_sajt.pdf

Date added: January 27, 2014 - Views: 1

pdf
Pershkrim i Detajuar i Temave - IEKA - FAQJA KRYESORE

Auditimi i cmuarjeve kontabel (SNA 540), Raporti i audituesit mbi pasqyrat financiare (SNA 700, 701) II. Raportimi i Auditimit Raporti i audituesit mbi pasqyrat financiare (SNA 700, 701)..

http://www.ieka.org.al/media/857/moduli3.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 3

pdf
U D H Ë Z U E S - Enon Karapici - Studio Kontabel | Kontabel ...

Pasqyrat financiare që do të dorëzohen në Drejtoritë Rajonale Tatimore detyrimisht do të jenë të firmosura nga administratori dhe nga hartuesi. Hartuesi i pasqyrave financiare, i cili do të jetë ekonomisti i punësuar apo kontabilisti i kontratuar. 5.

http://www.ek-sk.com/attachments/article/164/Udhezues%20Bilanceve%202012.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 6

pdf
Republika e Kosovës

4 KREU II Neni 3 Raportimi Financiar 1. Shoqëritë tregtare përgatisin pasqyrat financiare për qëllime të përgjithshme në pajtim me këtë ligj.

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20kontabilitet%20raportim%20financiar%20dhe%20auditim.pdf

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - Universiteti Planetar i Tiranës

354 STANDARDI NDËRKOMBËTAR I KONTABILITETIT 27 PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE Objektivi 1. Objektivi i këtij Standardi është të përshkruajë kërkesat lidhur me kontabilizimin dhe dhënien

http://data.planetar.edu.al/files/9-2012997.pdf

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

pdf
1 cover page PASQYRAT FINANCIARE buxheti i Kosoves

(+ !ˆ ˆ & ’ ˇ $ % % ˜’ˇ 7 9˘ˇ ˆ ˙ ˝ ! %ˆ ’ˆ &ˆˇ ˇ ˆ % , % % ˜’ˇ %ˆ ˜ , / +)* 6 ˜ >7(˚˛ % ˙ ˝ n’ˇ

http://www.pak-ks.org/repository/docs/131030_PASQYRAT_FINANCIARE_BUXHETI_VJETOR_SEP_2013_SHQIP_SEARCHABLE..pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

pdf
1 cover page PASQYRAT FINANCIARE buxheti i Kosoves

Tabela e Përmbajtjes së Pasqyrave Financiare 30 Shtator 2013 - Buxheti i Kosovës faqe 1 prej 3 PASQYRAT FINANCIARE TË BUXHETIT TË KOSOVËS, TË HYRAVE TË DEDIKUARA DHE DONATORËVE

http://www.pak-ks.org/repository/docs/131030_PASQYRAT_FINANCIARE_BUXHETI_VJETOR_SEP_2013_SHQ.pdf

Date added: July 25, 2014 - Views: 1