Kimia Analitike 2 pdfs

Searching:
Download
Kimia Analitike 2 - Fast Download

Download Kimia Analitike 2 from our fatest mirror

CURRICULUM VITAE - Universiteti i Prishtinës

6247 dl's @ 7744 KB/s

pdf
CURRICULUM VITAE - Universiteti i Prishtinës

Kimia Analitike; Metodat Fiziko-Kimike për mbrojtjen e mjedisit; Kimia Strukturale; 6 Kimia Fizike 1 Kimia Fizike 2 12. Arsimimi dhe trajnimet: Data: MKLSH, Kualifikimi i arritur: KEC Temat kryeosore/shkathtësitë profesionale të arritura:

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/ba8b84c2-fbd2-4316-8fa2-0f507b7c7e69/CV-shqip-_1_.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Kimi analitike 2. Kimi organike 3. Njohja e mallrave 4. Polimeret d) Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, kl. 11. ... 3 Kimi organike - 2 (70) - 4 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2 (70) - - 5 Teknika e punës në kimi 2 (70) - -

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Korniza-Kimi-Teknologji.pdf

Date added: June 1, 2012 - Views: 30

pdf
LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi | Botime Pegi ...

Tema 2: Zbatime të kimisë në ... Rëndësia e eksperimentit në kimi. Metoda shkencore e studimit 9 Kapitulli 2: Lënda dhe kimia Tema 1: Kuptimi për lëndën. Dukuritë fizike ... metale, peshore gjysëm analitike, magnez, dikromat natriumi ose kaliumi, kripë gjelle, aparat ...

http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20kimia%207.pdf

Date added: April 30, 2013 - Views: 47

pdf
PËRSHKRIMI I PUNËS I DEPARTAMENTIT TË KIMISË DHE NJË ...

2. Kimia Analitike 3. Kimia Organike 4. Kimia Fizike e Koloidale. Diplomat Deri në vitin 2005, Departamenti realizonte aktivitetin e tij akademik në tri profile të Degës s ...

http://www.unitir.edu.al/index.php?view=article&catid=45%3Adepartamenti-i-kimise-fshn&id=137%3Ahistoriku-&format=pdf&option=com_content&Itemid=138

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

pdf
CURRICULUM VITAE Hashani - University of Prishtina

2 Docent, 1998- 2004 Lenda: Kursi I lartë I kimisë së përgjithshme dhe Inorganike Kimia e përgjithshme dhe inorganike –student e Farmacise

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Prof-dr-Ismet-Hashani/CV--Ismet-Hashani,-prof-.pdf.aspx

Date added: May 13, 2014 - Views: 1

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

2 SEMESTRI 1 ... “Kimia I dhe II- Mortimer ... Paraqitja e ideve, idetë e projektimit, idetë analitike. Informacion për e-mailin dhe internetin. WWW, rrugët për te informacioni, bashkësia e linkeve, informacioni mbi informacionin, përdorimi i informacionit të internetit, E-maili.

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_TLK_shqip_2010.pdf

Date added: November 23, 2011 - Views: 188

pdf
CURRICULUM VITAE 2. Emri: HAMIDE - University of Prishtina

2. Emri: HAMIDE 3. Nacionaliteti ... Kimi Heterociklike, Kimia e Komponimeve Organike Natyrore, Mekanizmat e Reaksioneve ... Farmacisë, Kimi Analitike I, Ndotësat Organik të Mjedisit, Kimia Fizike Organike, Kapituj te zgjedhur nga Kimia Organike. Data: 2006-2008 Vendi: Prishtine ...

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Msc-Hamide-Ibrahimi/HA.pdf.aspx

Date added: June 19, 2014 - Views: 1

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - Fakulteti i Edukimit ...

1.A. Cullaj, Kimia e mjedisit, Tiranë, 2.D.Rozhaja & M.Jablanoviq, Ndotja dhe mbrojtja . 3 e ambientit jetësorë,Prishtinë,1983 3.S.E.Manahan, ... Metodat Analitike-Përcaktimi i përqëndrimit të ndotjes në mjedisin e caktuar. Vlerësimi i parë intermedier. 4

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/a54ccf19-4e5b-4ccc-a933-a60af26dfac7/Syllabus-Metodat-Fiziko-Kimike,-per-mbrojtjen-e-Mjedisit.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
PLANET MËSIMORE TEKNOLOGJI E PRODHIMIT BIMOR

1313 Kimia analitike Z 2 2 4 1313 Bletaria - Bazat themelore të bletarisë Z 2 2 4 AGROMJEDISI &AGROEKOLOGJIA Viti Parë Semestri I Lëndët e obligueshme

http://unhz.eu/fab/ps-fab.pdf

Date added: May 3, 2013 - Views: 2

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

2 SEMESTRI 1 ... “Kimia I dhe II- Mortimer ... Paraqitja e ideve, idetë e projektimit, idetë analitike. Informacion për e-mailin dhe internetin. WWW, rrugët për te informacioni, bashkësia e linkeve, informacioni mbi informacionin, përdorimi i informacionit të internetit, E-maili.

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_ELN_shqip_2010.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 106

pdf
Universiteti Shtetëror i Tetovës

Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët Kimia analitike I dhe II, Kimia analitike në Farmaci, Kimia analitike në Biologji; 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët mësimore Modulim dhe simulim ...

http://unite.edu.mk/files.php?force&file=Buletini_54.pdf

Date added: August 8, 2013 - Views: 6

pdf
Kurrikulumi i disa Universiteteve Shqiptare (Curriculum of ...

Kimia e ushqimmeve 52 Laborator i kimise se ushqimeve 52 Teknologjia kimike 90 Laborator i analizes teknike 60 Kimia e mjedisit 60 ... Gjeometri analitike 105 2 4. Analizë matematike 420 4 5. informatikë 90 2 6. Fizikë e përgjithshme 593 6 7.

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/kurikulumi_i_disa-alb-aln-t06.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 67

pdf
Hyrje ne Kimina Analitike - Këshilli Qarkut Shkodër ...

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/PER%20MBROJTJEN%20E%20TE%20DHENAVE%20PERSONALE.pdf

Date added: July 8, 2013 - Views: 5

pdf
L I G J Nr.8480, date 27.5.1999 PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE ...

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://dap.gov.al/images/tedhenainst/websitedap/legjislacioni/Ligjet/5OrganetKolegjiale.pdf

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

pdf
L I G J TE ADMINISTRATES SHTETERORE

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.aspa.gov.al/images/Ligj%20Nr.8510,%20date%2015.%207.%201999%20Jashtkontraktore.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
Planprogrami gomës,plastikë riqarkullimi kl.10

2 Kimi analitike 2 (70) 3 Kimi organike 4 Kimia e përgjithshme me inorganike 2 (70) 5 Teknikë e punës në kimi 2 (70) 6 Kimia e mjedisit 7 Ekonomia dhe organizimi i prodhimtarisë 2 (70) 8 Biokimi 9 Njohja e materialeve 1 ...

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Teknologjia_kimike_gomes_plastikes_dhe_riqarkullimit_Niveli_I_dhe_II.pdf

Date added: November 2, 2013 - Views: 1

pdf
Nr.8503, date 30.6

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.aspa.gov.al/images/Ligj%20Nr.8503,%20date%2030.6.1999%20InfoDokzyrtare.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
PLANET MËSIMORE KIMI TEKNOLOGJI VSHK 2013/14

2 Gjuhë angleze 2 (70) 2 (70) 2 (70)) 3 ... 2 Kimi analitike - 1 (35) - 3 Kimi organike - 1 (35) - 4 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2 (70) - - 5 Teknika e punës në kimi 2 (70) - - 6 Njohja e mallrave - 1(35) 7 Mbrojtja e ...

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/NORMAT-KIMI.pdf

Date added: September 24, 2013 - Views: 9

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER JANAR 2014 ...

edu 516 z kimi analitike 2+1 5 prof.asc.fatmir faiku 30-jan-2014 13-00 33 ... nga kimia 5 javË 2+1 5 edu 537 z metodat fiziko-kimike pËr mbr e ambientit 2+2 6 edu 539 z psikologji e edukimit 2+2 6 edu 540 z edukim special 2+2 6

http://uni-prizren.com/repository/docs/1.1-Orari_i_provimeve_Janar_2014_EDUKIM.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 5

pdf
TEMA E KOMPLETUAR PER CD

Kimia analitike e oksidit të azotit (II) 7 KAPITULLI II 2.1. SENSORËT 10 2.1.1. Sensorët kimikë 11 2.1.2. Sensorët elektrokimikë 12 2.1.3. Biosensorët 13 2.2. Voltametria dhe amperometria 14 2.2.1. Parimet ...

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/06/Doktoratura-Liridon-Berisha-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
data.planetar.edu.al

2. Emèrtimi 11 3, Emrat pronësor (kombëtor e I . Sistemet e 12 ... Kimia farmaceutike éshté njéra nga shkencat farmaceutike qé ... analitike e metodave fiziko-kimike analizës, kétu nuk janë pérfshirë

http://data.planetar.edu.al/files/Kimia%20Farmaceutike,%20Enver%20Mustafaj768.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 1

pdf
Metodologjia e hulumtimit në shkencat e kriminalistikës

natyrore, siç është p.sh. kimia. Sinteza nuk është proces arbitrarë. Pra nuk mund të bashkohet gjithçka dhe të lidhet me gjithçka, ... teoritë analitike- deduktive; (2) teoritë empirike- përgjithësuese; (3) teoritë empirike- induktive; (4) teoritë hipotetike- deduktive;

http://www.universitetiaab.com/repository/docs/Metodologjia%20e%20hulumtimit%20ne%20shkencat%20e%20kriminalistikes.pdf

Date added: January 9, 2013 - Views: 12

pdf
ORARI I MBAJTJES SË MËSIMIT PËR SEMESTRIN VERORË 2013/14 ...

1 3 2 23 3 3 2 4 3 2 5 3 2 E Hënë Fizikë Ushtr. Gr. II. Lab. 18-II Praktikum i kimisë analitike Ushtr. Gr.I.Lab. 3-II E Premte ... Kimia organike Ushtr. Gr. IV.

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Shpallje/Tek-Ushqimore--I-.pdf.aspx

Date added: April 12, 2014 - Views: 1

pdf
Vendimi 2/134 - Ballina - Republika e Kosovës - Zyra e ...

2. 3. VEND 1M Miratohet Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020. Obligohet Sekretari i Përhershëm i Zyrës së Kryeministrit që planin nga pika I. e ... Fizike dhe Inorganike (MSc); Kimia Analitike dhe Ambientale (MSc); Biologji Arsimore (Ba Ed.);

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_134-te_te_Qeverise_2010.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 5

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER QERSHOR 2014

edu 516 z kimi analitike 2+1 5 prof.asc.fatmir faiku 24.06.2014 10-00 33 ... nga kimia 5 javË 2+1 5 dr.sc. naser bajraktari 28.06.2014 10-00 edu 537 z metodat fiziko-kimike pËr mbr e ambientit 2+2 6 edu 539 z psikologji e edukimit 2+2 6

http://uni-prizren.com/repository/docs/EDUKIM_QERSHOR_2014-1.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Mjekësisë - Ballina

Patologjia 2 (dy) asistent për semestrin veror ... 5 (pesë) asistent nga kimia për studentë të Mjekësisë dhe ... Kimia për grup lëndësh në departamentin e Farmacisë duke përfshirë: Kimi Inorganike, Kimi Analitike -I-, Kimi Analitike -II ...

http://mjekesia.uni-pr.edu/getattachment/24d11ff6-e270-4137-b7b2-cc760ef2ff4f/ANGAZHIMET.pdf.aspx

Date added: May 11, 2013 - Views: 13

pdf
INXHINIERI TEKSTILE DHE MODE - Fakulteti Inxhinierise Mekanike

Gjeometria analitike e hapesires. Sistemet e referimit kartezian. Paraqitja e planit. Paralelizmi ndermjet planeve.. Sferat dhe rrathet. ... 1.3 KIMIA E PËRGJITHSHME DHE ORGANIKE . Kodi i lendes . Semestri . Ngarkesa në orë javore . Kredite . Leksione .

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_tekstil_dhe_mode.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 42

pdf
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS - Universiteti i ...

2 Histori dhe filozofi e edukimit 3orë/javë 3 Shqiptarët dhe Evropa Juglindore (shek ... 4 Kimi analitike 3orë/javë 5 Biokimi me fiziologji (Z) 3orë/javë ... 14 Kimia e produkteve natyrore 3orë/javë

http://www.uni-pr.edu/getattachment/c80549ab-9104-4164-ae4a-e69f9dd1c701/Konkurs-intern-per-AKM-2012-lendor.pdf.aspx

Date added: May 10, 2013 - Views: 11

pdf
PROGRAMI I STUDIMIT AGROUSHQIM (BACHELOR)

Kimia dhe Mikrob.Ushqimor e Kimia ushqimore I 5 45 Mikrobiologjia II 5 60 6 Mekanizimi dhe drejtimi i agrobiznesit Drejtim ... 1 Kimi analitike II 3 33 2 Mikrobiologjia e mishit dhe produkteve te tij II 3 33 3 Kontrolli i cilësisë së qumështit II 3 ...

http://www.unkorce.edu.al/sites/default/files/agroushqim_0.pdf

Date added: September 10, 2013 - Views: 3

pdf
UNIVERSITETI I MITROVICËS ISA BOLETINI

Kimia inorganike 21.01 20.06 20.09 11:00 Bazat e informatikës 8.02 14.06 13.09 11:00 Gjuhë angleze I+II 24.01 26.06 26.09 11:00 ... Kimi analitike dhe instrumentale 4.02 19.06 5.09 11:00 Termodinamikë inxhinierike 12.02 27.06 11.09 11:00

http://fxm.uni-pr.edu/getattachment/Lajmet/Afati-i-janarit-per-paraqitjen-e-provimeve,-ne-Fak/ORARI-I-PROVIMEVE-Bachelor-FTU.pdf.aspx

Date added: February 16, 2014 - Views: 3

pdf
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË ...

Gjeometria analitike ne plan. Sistemet e referimit kartezian paraqitja e rrjetes. Paralelizmi. Kendet mes dy rrjetave. Ortogonaliteti. Distanzat. Siperfaqja e ... Kimia Organike për degët jokimike, Pandeli. Troja, Tiranë 2005 5.

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_materiale.pdf

Date added: November 6, 2012 - Views: 47

pdf
DIPLOMË E NIVELIT TË PARË (DNP) NË - Fakulteti i ...

2) Metoda Analitike dhe Numerike në E.D.P. 10 3) Kurse me zgjedhje nga lista e ofruar nga stafi i Departamentit të Inxhinierisë Matematike 10 ... Kimia - 5 kredite KODI LËNDËS SEMESTRI KREDITE (Totali) SHPËRNDARJA E KREDITEVE Leksione Ushtrime/ seminare Laboratore Projekt/ Detyra

http://fimif.upt.al/DNPM.pdf

Date added: February 4, 2012 - Views: 42

pdf
Lista e publikimeve A. Punimet M. Rugova - Universiteti i ...

analitike, 30 shtator – 2 tetor 1991 Sarajevë, Rezymeja e punimeve, f. 225. 46. T. Gjeçbitriqi, ... & T. Gjeçbitriqi: “KIMIA INORGANIKE” (për studentë të Fakultetit të Bujqësisë), Universiteti i Prishtinës, 1998. 58. M. Rugova. "Korozioni dhe Mbrojtja nga korozioni"-Dispense ...

http://www.uni-pr.edu/Files/Dokumente/Publikimet_rektorit.aspx

Date added: November 7, 2012 - Views: 9

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS ...

Haxhimusai, “Algjebra Lineare dhe Gjeometria Analitike”. Tiranë 2004. 2. K. Filipi."Algjebra dhe Gjeometria". Tiranë 2002. ... Kimia e Pergjithshme dhe Inorganike Atomet, molekulat. Komponimet kovalente, jonike. Teoritë e lidhjeve kimike.

http://fimif.upt.al/DNPF.pdf

Date added: December 14, 2011 - Views: 29

pdf
ANASH (Page 1) - Instituti Alb-Shkenca

sore, ku mund të përfshihen jo më tepër se 1-2 figura. Pre- ... fizike dhe analitike) ... shkencore si kimia, fízika, biologjia apo mjekësia. Dr. Arben Merkoçi Universiteti Autonom i Barcelonës, Spanj ...

http://www.alb-shkenca.org/index.php/Download_document/33_ANASH_NR._1.php

Date added: December 10, 2013 - Views: 6

pdf
K O N K U R S

- Kimia organike me biokimi Kimi analitike me mbrojtje të mjedisit jetësor - Kimi inorganike me kimi fizike Ekologji Magjistër i ekologjisë 15 750 ... dëshiron të regjistrohet, me suksesin që është përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.

http://unite.edu.mk/files.php?force&file=dokumentet/2013/Konkurset/KonkursShtator2013CikliII_581481362.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 6

pdf
PROGRAMI - Universiteti Planetar i Tiranës

Vezi D. “ Bazat teorike t ë Kimis ë Analitike ” , Tira në 2007 Baraj B. Leksione t ë shk ruara të kimis ë analitike C - Kimi Fiz ike dhe Koloidale 1. Termodinamika ... Tirane 2 007. Dangëllia H. “ Kimia koloidale ” . Pjesa I, II, I I I.Tiranë 1978.

http://data.planetar.edu.al/files/programi_psh_kimi880.pdf

Date added: July 7, 2013 - Views: 1

pdf
Klasa e 13 - Instituti i Zhvillimit te Arsimit

2 Matematika i pajis ... përfytyrimin hapësinor dhe me aftësinë për të menduar në mënyrë abstrakte dhe analitike. ... ekonomia, kimia, biologjia, shkencat sociale, shëndetësia etj.; të analizojë dukuri dhe përfundime të nxjerra nga

http://www.izha.edu.al/programet/shkolle_nate/Klasa_13_prog_mat_gjimn_shkurtuar.pdf

Date added: July 21, 2012 - Views: 1

pdf
ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ...

Figura 2.1. Kimia e plumbit. Vlerësimi dhe ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ish Uzinës së Baterive, Berat 10 2.2. ... analitike të përdorura për përcaktimin e elementëve në mostra me natyrë të ndryshme.

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/10/Doktoratura-Mirela-Alushllari-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise-Industriale.pdf

Date added: November 23, 2013 - Views: 3

pdf
Programi mësimor - Shkolla e Mesme Teknike Mehmet Isai

22 Kimi analitike 2 23 Kimi fizike 2 IV/ Gjithsej lëndë profesi. të oblig. 8 8 10 8 E. Praktikë ... Lënda: Kimia e mjedisit Numri i orëve në javë: 2 orë Qëllimi i lëndës: : Zhvillimi i njohurive të nxënësve për ndotësit potencialë të hidrosferës

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/Kimi-Teknologji2.pdf

Date added: October 24, 2013 - Views: 4

pdf
KONCEPTI PËR PËRPILIMIN E LIBRIT METODOLOGJIA PËR ...

KIMIA GJEOGRAFIA INFORMATIKA FIZIKË ARSIMI MUZIKOR ... Në këtë pjesë me analitikë të saktë janë prezantuar kriteret elementare për përpilimin e librit. ... mesëm2), kanë përgatitur kritere të përgjithshme të cilat

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Biro_za_obrazovanie_-_koncepcija_za_izrabotka_na_ucebnik_ALB_-_za_na_web.pdf

Date added: November 28, 2011 - Views: 22

pdf
INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT

2 Matematika i pajis nxënësit me metoda të fuqishme e të njësuara për të përshkruar, për të ... mënyrë abstrakte dhe analitike. ... kimia, biologjia, ekonomia etj.

http://izha.edu.al/programet/klasa12/berthame/matematika-berthame-12.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 4

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT ...

2 . REPUBLIKA E SHQIPËRISË . INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT . ... mënyrë abstrakte dhe analitike. ... kimia, e tjera, biologjia, ekonomia etj. 7 . Linja 3. Statistikë, kombinatorikë, probabilitet . Konceptet dhe shprehit ...

http://vet.al/files/program/pergjithshme/Matematika%20klasa%20e13.pdf

Date added: August 31, 2013 - Views: 1

pdf
www.gjergjani.com

2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... Gjeometria analitike Fizika e pergiithshme I Fizika e pergjithshme Il Kimia Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik

http://www.gjergjani.com/education/Transcript_UPT.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 6

pdf
MIRATOHET REKTORI Prof. Dr. Jorgaq KAÇANI

2. Emertimi i lendes: KIMIA Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shpërndarja e krediteve 1 6 Leksione Ushtrime seminare Praktike ... harmonike njohuri kryesisht nga Analiza matematike dhe pjeserisht nga Gjeometria analitike

http://www.fgjm.edu.al/departamentet/shkencavetetokes/docs/Prog_shkurt_bsc_ing_geo.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 3

pdf
NGA REBELIMI NË MATEMATIKË - Mirësevini në Web - Faqen ...

Prof. Bedri Jaka Faqe 2 nga 5 ... 3-Matematika “nuk lexohet” si kimia, fizika, ... “dritë të Diellit”, kur filluan leksionet nga Trigonometria, Gjeometria Analitike, Planimetria dhe Stereometria. Atë vit shkollor, mësuesi ...

http://www.bedri-jaka.com/download/REBELIMI.pdf

Date added: June 22, 2012 - Views: 15