Aktywa Pasywa pdfs

Searching:
Download
Aktywa Pasywa - Fast Download

Download Aktywa Pasywa from our fatest mirror

AKTYWA PASYWA

2065 dl's @ 6947 KB/s

pdf
AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA A Aktywa trwałe A Fundusz I I Fundusze jednostek II II III Rzeczowe aktywa trwałe III 1. Grunty IV 2. V Kapitał (fundusz) zapasowy 3. Pozostałe środki trwałe VI Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 4. VII 5. VIII

http://www.bip.gostyn.pl/content/download/3951/23686/version/1/file/zarzadzenie_782_2006_zal_01_zal_7.pdf

Date added: December 4, 2013 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA - Wydział Inżynierii Zarządzania

aktywa stałe = aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy aktywa bieżące = aktywa obrotowe-należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12

http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/5569165Bilans%20analityczny.pdf

Date added: November 11, 2013 - Views: 3

pdf
AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA 0 1 2 0 1 2 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy

http://www.przychodniekozienickie.pl/bip/images/SPZOZ_PK_BILANS_2009r.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA

4 z 4 0,00 III. Środki pieniężne F. Inne pasywa C. Inne aktywa Suma aktywów Suma pasywów A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizacyjne

http://bip.starogard.pl/file.php?attachment=6488

Date added: August 25, 2013 - Views: 3

pdf
AKTYWA PASYWA

AKTYWA W tys. zł PASYWA W tys. zł Stan na 31.12.2008 Stan na 31.12.2007 Stan na 31.12.2008 Stan na 31.12.2007 A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V) 38 928,00 15 559,00 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

http://notowania.pb.pl/files/espi/20090507_164225_0000117910_Bilans.pdf

Date added: July 10, 2014 - Views: 1

pdf
aktywa pasywa 2011 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ...

Aktywa na dzie ń 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 5 424 107,32 I. Warto ści niematerialne i prawne 5 682,10 II. Rzeczowe aktywa trwałe 5 418 425,22

http://www.word.kalisz.pl/bilans/aktywa_pasywa_2011.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
aktywa pasywa 2010 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ...

Aktywa na dzie ń 31.12.2010 r. A. Aktywa trwałe 5 700 331,18 I. Warto ści niematerialne i prawne 1 360,77 II. Rzeczowe aktywa trwałe 5 698 970,41

http://www.word.kalisz.pl/bilans/aktywa_pasywa_2010.pdf

Date added: November 11, 2013 - Views: 1

pdf
Aktywa Pasywa żą

BILANS JEDNOSTEK dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń sporządzony na dzień 31. 12. 2002 rok Aktywa poprzedni bieżący Pasywa poprzedni bieżący

http://bip.erzeszow.pl/file/2443/Bilans2002.pdf

Date added: September 29, 2013 - Views: 1

pdf
BILANS Aktywa Pasywa

Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Rzeczowe aktywa trwałe II.

http://math.uwb.edu.pl/~elam/Bilans_wzor.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa Pasywa

A. Aktywa trwałe 1 703 505,60 2 729 218,22 3 347 709,68 A. Kapitał ( fundusz ) własny 2 115 228,21 2 435 443,45 2 592 869,87 Wartości niematerialne i prawne 111 803,87 76 423,81 65 768,89

http://d.iplsc.com/ebi/05/15/64173/Kwartalne-SF-I-kw-2014.pdf

Date added: June 7, 2014 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa Pasywa

A. Aktywa trwałe 1 829 695,32 1 584 561,49 2 409 595,77 A. Kapitał ( fundusz ) własny 2 118 442,31 2 010 871,10 2 555 528,56 Wartości niematerialne i prawne 137 589,07 124 507,97 87 078,73

http://d.iplsc.com/ebi/11/14/56218/Kwartalne-SF-III-kw-2013.pdf

Date added: January 25, 2014 - Views: 1

pdf
Bilans – wersja uproszczona Aktywa Pasywa

Bilans – wersja uproszczona Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe

http://szafir.univ.szczecin.pl/rublewski/Bilans.pdf

Date added: June 26, 2012 - Views: 4

pdf
BILANS 2010 AKTYWA PASYWA - Stowarzyszenie Ostoja

2009 rok 2010 rok 2009rok 2010 rok A.Aktywa trwale 35 519,63 22 648,40 A.Fundusze własne 31 865,61 132 058,87 I. Wartości niemateria I.Fundusz II.

http://www.ostoja.org.pl/pliki/bilans2010.pdf

Date added: November 11, 2013 - Views: 3

pdf
BILANS JEDNOSTEK Aktywa Pasywa - Biuletyn Informacji ...

BILANS JEDNOSTEK dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń sporządzony na dzień 31. 12. 2011 rok Aktywa poprzedni bieżący Pasywa poprzedni bieżący

http://bip.erzeszow.pl/file/31278/

Date added: January 25, 2014 - Views: 2

pdf
Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość ...

Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) Aktywa 2012 08 Pasywa 2012 08 mldzł 2011 08 2011 12 2012 08 Δ do 2011 08 Δ do 2011 12 Δ do 2012 07 Aktywa do 1 roku (w tym bez terminu) 581,2 557,0 579,2-0,3% 4,0% 1,3%

http://www.projektekf.pl/sites/default/files/knf-wkwasniak_0.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 2

pdf
test rach bilans - Zespół Szkół Nr 1 - Bratoszewice

Test z zasad rachunkowości - aktywa, pasywa, bilans Uzupełnij brakujące miejsca 1. Do rzeczowych aktywów obrotowych przedsiębiorstwa zaliczamy:.....

http://www.zs1bratoszewice.pl/upload/assets/file/projekty/Test%20z%20zasad%20rachunkowoci-skadniki%20bilansu%20i%20bilans.pdf

Date added: June 26, 2012 - Views: 4

pdf
AKTYWA PASYWA 39 611 726,76 38 258 753,24 41 921 828,42 40 ...

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"WRZESZCZ" ul.Lelewela 17 , 80-442 Gdańsk Regon - 001329015 BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013 r. w złotych i groszach

http://lwsm-wrzeszcz.pl/new/wp-content/uploads/2013/11/BILANS-2013-rok.pdf

Date added: June 7, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS 2011 AKTYWA PASYWA

BILANS 2011 AKTYWA PASYWA 2010 rok 2011 rok 2010 rok A.Aktywa trwale A.Fundusze własne I.Fundusz statutowy B.Aktywa obrotowe 1.Kredyty i pożyczki

http://www.ostoja.org.pl/pliki/bilans2011.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 4

pdf
AKTYWA BO BZ PASYWA BO BZ ujemna) - Strona Studiów ...

2/5 Ćwiczeniowy wzór bilansu BILANS przedsiębiorstwa … sporządzony na dzień … AKTYWA BO BZ PASYWA BO BZ A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny

http://www.kricp.ue.wroc.pl/studenci/ZA1.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 5

pdf
Rachunkowość aktywa pasywa sciaga

Rachunkowość aktywa pasywa sciaga Pasywa A. Kapitał(fundusz )własny I. Kapitał podstawowy II. Kapitał zapasowy III. Kapitał z aktualizacji wyceny

http://www.sciaga.f2y.org/rachunkowosc-aktywa-pasywa-sciaga/pdf.php

Date added: June 7, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA I PASYWA WORD ZIELONA GÓRA W LATACH 2007-2011

AKTYWA I PASYWA WORD ZIELONA GÓRA W LATACH 2007-2011 AKTYWA/ROK 2007 2008 2009 2010 2011 A. Aktywa trwale B. Aktywa obrotowe Aktywa razem: 10 857 871,67 11 718 321,41 12 692 970,90 12 937 585,03 13 261 558,51

http://bip.zgora.wordy.pl/system/pobierz.php/Aktywa_i_pasywa_word_zielona_gora_w_latach_2007_2011.PDF?id=212

Date added: July 10, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA roku PASYWA Stan na koniec - Strona główna BIP ...

Załącznik Nr 1 do instrukcji A. Aktywa trwałe A. Fundusz I. Wartości niematerialne i prawne I. Fundusze jednostek II.Rzeczowe aktywa trwałe II.

http://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_2345_3_04.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 2

pdf
ZESTAWIENIE BILANSU TYPOWEGO SUPERMARKETU AKTYWA PASYWA ...

numer dokumentu: 05-07-05 sekcja: bilans zakŁadka: temat: zarzĄdzanie finansowe zestawienie bilansu typowego supermarketu ...

http://www.igaalliance.com/Institute/IGAInstitute/polish/Financials/BalanceSheet/05-107-1005.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
BILANS AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA poprzedni rok obrotowy bie żący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy bie żący rok obrotowy A. A KTYWA TRWAŁE A. F UNDUSZE WŁASNE I. Warto ści niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Fundusz statutowy 1 758,55 12 656,21 II.

http://bazy.ngo.pl/download/2005-35100-2004bilans.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 3

pdf
AKTYWA PASYWA Stan na Stan na ątek koniec 1 2 pocz tek ...

Fundacja dla Zwierząt "Argos" AKTYWA PASYWA 1 2 początek koniec 1 2 początek koniec A Aktywa trwałe- - A Fundusze własne - 1 334,53

http://www.argos.org.pl/sprawozd/bilans2007.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 2

pdf
AKTYWA PASYWA Stan na dzień kończący

Polskie Radio Szczecin S.A. BILANS Al. Wojska Polskiego 73 (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) 70-481 Szczecin Sporządzony na dzień 31.12.2008r.

http://wojmos.com/students/poz/POZ.bilans%20Radio%20Szczecin.pdf

Date added: July 10, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA razem PASYWA razem - Przetargi - Spółdzielnia ...

B Aktywa obrotowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ści: I Zapasy – do 12 miesi ęcy 1 Materiały – powy żej 12 miesi ęcy

http://budowlankaoswiecim.pl/do_pobrania/Bilans_2009_str2.pdf

Date added: January 25, 2014 - Views: 2

pdf
AKTYWA PASYWA 41 270 853,26 39 611 726,76 43 786 778,07 41 ...

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"WRZESZCZ" ul.Lelewela 17 , 80-442 Gdańsk Regon - 001329015 BILANS sporządzony na dzień 31.12.2012 r. w złotych i groszach

http://www.lwsm-wrzeszcz.pl/attachments/File/bilans2012.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 2

pdf
AKTYWA PASYWA 24 475,73 0,00 A. KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY ...

AKTYWA Stan na koniec Stan na koniec PASYWA Stan na koniec Stan na koniec 2010 2011 2010 2011 0 1 1 0 1 2 A. AKTYWA TRWAŁE 24 475,73 0,00 A. KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY-90 106,69 -81 780,51

http://www.test.proomnibus.org/bilans%20za%20rok%202011.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
aktywa/pasywa Pogoda dla bankowców

GAZETA BANKOWAü 15–21 października 2007 www.gazetabankowa.pl aktywa/pasywa 44 pochwalić największą bezwzględną war-tością wyniku finansowego brutto i netto,

http://www.kiosk24.pl/download.html?f=titlefiles,137

Date added: August 25, 2013 - Views: 2

pdf
W004A AKTYWA, PASYWA I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE W DEWIZACH ...

W004A Aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe w dewizach - 2 W004A A3 Aktywa przychodowe Obowiązuje od III/01 Wartość: W004A(A6+B3+B6+B9+C3)

http://www.knf.gov.pl/Images/W004A_formuly2005_tcm75-4600.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
2007-opinia aktywa pasywa

00030 . Title: 2007-opinia_aktywa_pasywa Created Date: 3/4/2009 2:56:51 PM

https://www.santanderconsumer.pl/files/PDF/informacje/opinia_bieglego_rewidenta_2006.pdf

Date added: December 21, 2013 - Views: 1

pdf
Poz. AKTYWA Poz. PASYWA - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A ...

AKTYWA Stan na Poz. PASYWA Stan na 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. ZARZ ĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. ul. Rotterdamska 9 81 -337 GDYNIA BILANS sporządzony na 31.12.2012 r. ZARZ ĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. ul.

http://www.port.gdynia.pl/finansowe/spraw_fin_2012/bilans2012.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 3

pdf
Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r. AKTYWA PASYWA

bmp Aktiengesellschaft Berlin Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r. AKTYWA PASYWA 31.12.2009 31.12.2009 EUR EUR EUR tys. EUR EUR EUR tys.

http://www.mediainvestors.de/sites/mediainvestors.de/files/imce/bmpJA2010_BilanzP.pdf

Date added: November 2, 2013 - Views: 1

pdf
BILANS za 2009 r. AKTYWA PASYWA

BILANS za 2009 r. AKTYWA PASYWA poprzedni rok obrotowy bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy bieżący rok obrotowy A. AKTYWA TRWAŁE A. FUNDUSZE WŁASNE 795,14

http://trolik.pl/docs/BilansUKSTrolik2009.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 3

pdf
bilans aktywa-pasywa 2006

AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początekroku koniecroku 1 2 początekroku koniecroku A Aktywatrwałe - - A Funduszewłasne 281,00 21,79 I Wartościniematerialneiprawne I Funduszstatutowy II Rzeczoweaktywatrwałe II Funduszzaktualizacjiwyceny III ...

http://latempesta.pl/MH/2006/Bilans_aktywa-pasywa_2006.pdf

Date added: May 14, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA BILANS 0 PASYWA

AKTYWA BILANS 0 PASYWA I AKT. TRWAŁE Środki Trwałe WNiP Należności Długoterminowe II Akt. Obrotowe

http://prawo.uni.wroc.pl/pliki/16208

Date added: April 17, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA roku PASYWA odpowiadające

Załącznik Nr 3 do instrukcji A. Aktywa trwałe A A. Fundusz A I. Wartości niematerialne i prawne A I I. Fundusze jednostek A I II.Rzeczowe aktywa trwałe A II

http://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_1368_3_03.pdf

Date added: July 10, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA ń ł ą ŁE Ł Ą Ś Ę Ż dnia 11-03-2008 r.

Nazwa i adres jednostki Numer statystyczny BILANS Fundacja BGŻ REGON 140616847 sporządzony na dzień 01-211 Warszawa, ul.Kasprzaka 10/16 31 grudnia 2007 r.

https://www.bgz.pl/downloads/BilansFundacja-2007_12.pdf

Date added: July 10, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA Stan na PASYWA

PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I. Środki pieniężne 282 820 192 530 I. Zobowiązania 2 402 379 5 236 699 1. Środki ... Inne aktywa 5. Wynik na operacjach niekasowych (+,-) 57 500 6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) 2 199 134

http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/821/Bilans_2005.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
bilans aktywa-pasywa 2007

AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początekroku koniecroku 1 2 początekroku koniecroku A Aktywatrwałe - - A Funduszewłasne 21,79 25136,73 I Wartościniematerialneiprawne - - I Funduszstatutowy II Rzeczoweaktywatrwałe - ...

http://latempesta.pl/MH/2007/Bilans_aktywa-pasywa_2007.pdf

Date added: June 7, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA STAN NA STAN NA PASYWA STAN NA STAN NA

- udzielone pożyczki 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobnie - inne długoterminowe aktywa finansowe - długoterminowe

http://smtl.pl/doc/bilans_2010_2.pdf

Date added: September 29, 2013 - Views: 4

pdf
Informatyzacja przedsiębiorstw - Instytut Informatyki ...

3 Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie wynagrodzenia

http://www.cs.put.poznan.pl/iszczech/ip_Poznan/wyklady/02_IP_wyklad_rachunkowosc_1.pdf

Date added: April 17, 2014 - Views: 1

pdf
MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

AKTYWA PASYWA INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe-udziały lub akcje-inne papiery wartościowe-udzielone poŜyczki-inne długoterminowe aktywa finansowe 4.

http://www.pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/RF.wyk.01.bilans.pdf

Date added: October 13, 2012 - Views: 3

pdf
AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na

BILANS (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2005 r. (numer statystyczny) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku

http://www.grojec.com.pl/doc/2005_sprawozdania_bip/bilans_2005.pdf

Date added: July 10, 2014 - Views: 1

pdf
Portal finansowy IPO.pl Aktywa i pasywa - tworzymy bilans

Aktywa i pasywa - tworzymy bilans Autor: Tomasz Gołąb 24.01.2007. Bilans to zestawienie aktywów i pasywów. Czym są te pozycje, co wchodzi w ich skład i do czego

http://www.ipo.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2205

Date added: June 26, 2012 - Views: 3

pdf
AKTYWA RAZEM PASYWA RAZEM Warszawa, dnia 20-05-2011

- powyzej 1 2 miesiecy b) inne 2. Naleznosci od pozostatych jednostek a) z tytirtu dostaw i ustug o okresie splaty:-do 12 miesiecy-powyzej 12miesiecy

http://pralnia.xco.pl/plikibaj/spr10/bil2.pdf

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS ZA ROK 2008 AKTYWA PASYWA

BILANS ZA ROK 2008 Stan na dzień 01.01.2008 31.12.2008 Stan na dzień 01.01.2008 31.12.2008 AKTYWA PASYWA

http://www.swrw.pl/fileadmin/files/Sprawozdania/Bilans_SWRW_2008.pdf

Date added: November 2, 2013 - Views: 1

pdf
ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna ż ą ę pn analiz

3 Długoterminowy kapitał obcy Aktywa Pasywa Majątek trwały Majątek obrotowy Kapitał obrotowy netto Kapitał własny Krótkoterminowy kapitał obcy niespontaniczny

http://www.pwsz.nysa.pl/~ifin/dopobrania/anal_fin.pdf

Date added: March 15, 2012 - Views: 3

pdf
AKTYWA PASYWA Stan na Aktywa trwate 0,00 0,00

REGON: 0/5";172/If J; (numer statystyczny) Wiers 1 A I II III AKTYWA 2 Aktywa trwate Wartosci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwale Naleznosci dlugoterminowe

http://www.moderna.nazwa.pl/fundacjaariadna/wp-content/uploads/sprawozdanie.pdf

Date added: September 29, 2013 - Views: 2